537 Sistemi za podporo odločanju v upravi

537 Sistemi za podporo odločanju v upravi

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: strokovni izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 187
 • Nosilec: dr. Ljupčo Todorovski

1. Namen predmeta

Cilji:

Študent:

 • razume procese odločanja v upravi in odkriva značilnosti procesov odločanja
 • razume metode, tehnike in sisteme za podporo zahtevnih odločitvenih procesov
 • oceni, preveri in ovrednoti uporabnost metod, tehnik in sistemov za podporo odločanju
 • analizira in primerja rezultate uporabe različnih metod, tehnik in sistemov za podporo odločanju v danem upravnem kontekstu

Kompetence:

 • sposobnost razvoja in uporabe baz podatkov ter podatkovne arhitekture v organizacijah
 • sposobnost obvladovanja različnih metod in tehnik razvoja in vzpostavljanja informacijskih sistemov
 • sposobnost prilagoditi prakso specifičnim upravnim kontekstom
 • sposobnost odkrivanja praktičnih problemov s področja upravne vede

2. Vsebina predmeta

 • Uvod: odločanje in odločitveni procesi
 • Podpora odločanja
 • Odločitveni modeli
 • Metode in tehnike modeliranja; poudarek na večparameterskih modelih
 • Programska oprema za modeliranje in podporo odločanja
 • Primeri odločitvenih modelov in njihove uporabe v upravi

3. Študijska literatura

 • Bohanec, M (2007) Odločanje in modeli. Društvo matematikov, fizikov in astronomov, Ljubljana.
 • Turban, E, Sharda, R, Delen, D (2011) Decision Support and Business Intelligence. Pearson, Boston, ZDA.
 • Jereb, E, Bohanec, M, Rajkovič, V (2003) DEXi: Računalniški program za večparametrsko odločanje. Moderna organizacija, Kranj, Slovenija.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent bo pridobil:

 • razumevanje odločitvenih problemov
 • prepoznavanje in sposobnost analize odločitvenih problemov in odločitvenih procesov v upravi
 • poznavanje in razumevanje ustreznih metod in tehnik za reševanje odločitvenih problemov
 • sposobnost razvoja odločitvenih modelov
 • sposobnost reševanja praktičnih problemov odločanja z uporabo ustreznih pristopov, metod in programske opreme

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Seminarji
 • Individualne konsultacije
 • Seminarska naloga in predstavitev

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Seminarska naloga in predstavitev 70%
 • Ustni izpit 30%