536 Prenova poslovnih procesov v upravi

536 Prenova poslovnih procesov v upravi

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: strokovni izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 187
 • Nosilec: dr. Bojan Peček

1. Namen predmeta

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je seznaniti študente z možnostmi prenove in informatizacije poslovnih procesov pri zagotavljanju učinkovitosti in uspešnosti poslovanja, konkurenčne prednosti ter metodoloških pristopov na tem področju. Predmet obravnava modeliranje, analiziranje, simulacije in prenovo ter informatizacijo poslovnih procesov. Posebej obravnava specifiko upravljanja in prenove poslovnih procesov v upravi.

2. Vsebina predmeta

 • Prenova poslovanja in upravljanje s poslovnimi procesi
 • Prenova poslovanja v e-poslovanje in e-upravo
 • Prenova poslovnih procesov
 • Izbira procesov za prenovo
 • Vloga informacijske tehnologije pri prenovi procesov
 • Modeliranje poslovnih procesov
 • Analiziranje in simulacije poslovnih procesov
 • Snovanje prenove in upeljevanje prenovljenih procesov
 • Študije primerov iz uprave

3. Študijska literatura

 • Kovačič A., V. Bosilj Vukšić: Management poslovnih procesov, GV Založba, Ljubljana 2005
 • Harmon P.: Business process Change, Morgan Kaufmann Publ., San Francisco, 2003

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje pridobijo predvsem teoretično znanje in razumevanje prenove poslovnih procesov v upravi, kot nadgradnjo znanja pridobljenega skozi prvo stopnjo izobraževanja. Usposobili se bodo za samostojno uporabo tega znanja pri reševanju najzahtevnejših problemov v upravi na obravnavanem področju ter razvijanje novega znanja na teh osnovah. Sposobni so povezovati pridobljeno znanje z drugimi tematskimi področji, ga posredovati naprej in uporabljati samostojnem raziskovanju.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • seminarska naloga

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit 50%
 • izdelana in predstavljena skupinska seminarska naloga v okviru seminarja 50%