533 Projektni management v javni upravi

533 Projektni management v javni upravi

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: strokovni izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 187
 • Nosilec: dr. Jože Benčina

1. Namen predmeta

Cilji:

Študent

 • pozna ključne dejavnike uspešnosti projektnega managementa in posebnosti pri vodenju projektov v javnem sektorju,
 • pripravi načrt projekta s poudarkom na opredelitvi ciljev
 • oblikuje organizacijo projekta, pri čemer upošteva posebnosti javnega sektorja - interes deležnikov in usmeritve za optimizacijo projektnega tima,
 • analizira potek projekta s poudarkom na razmerju med interesom deležnikov, upravljanjem (projektni svet) in izvajanjem,
 • na osnovi analize poteka projekta, predlaga oziroma sprejema odločitve o ukrepih za odpravo ovir in neskladnosti,
 • načrtuje in izpelje usklajevanje interesov med deležniki investicijskega projekta s ciljem doseganja konsenza.

Kompetence:

Študent je usposobljen za:

 • pripravo projektne dokumentacije in vodenje projektov za proračunsko financirane projekte in projekte financirane s sredstvi EU,
 • načrtovanje in vodenje projektov ob upoštevanju tveganj pri projektnem vodenju,
 • določanje optimalnega projektnega tima iz dane skupine sodelavcev,
 • pripravo in izvedbo usklajevanja interesov med deležniki investicijskega projekta.

2. Vsebina predmeta

 • Projekt, projektna organizacija, projektni management
 • Faze projekta
 • Modeliranje projekta
 • Opredeljevanje projektnih ciljev
 • Optimizacije vodenja projektnov
 • Rangiranje projektov
 • Management projekta v pogojih tveganja
 • Optimiranje sestave projektnega tima
 • Controlling projekta
 • Analiza uspešnosti projekta
 • Metodologija vodenja projektov financiranih iz proračunskih sredstev
 • Posebni primeri projektov

3. Študijska literatura

 • HAUC, Anton (2002). Projektni management. GV Založba, Ljubljana.
 • KENDRICK, Tom (2003). Identifying and Managing Project Risk. AMACOM, New York.
 • NEWELL, Michael W. (2002): Project Management Professional. AMACOM, New York.

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje:

 • poznajo pomen vrednotenja projektov in znajo  metode vrednotenja elementov projekta učinkovito uporabiti
 • razumejo posebnosti upravljanja projektov v javnem sektorju in so zmožni načrtovati in izpeljati usklajevanje interesov med deležniki,
 • so sposobni opredeliti in analizirati in prioritetni vrstni red projektov,
 • so zmožni oceniti tveganja in pri doseganju projektnih ciljev in izbrati ukrepe za minimizacijo tveganj,
 • so zmožni prevzeti upravljalsko ali managersko vlogo v investicijskem projektu,
 • znajo presoditi smiselnost rezultatov in interpretirati vpliv spreminjanja elementov projektnega načrta in izvedbe na rezultate izračunov.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • seminarska naloga
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni in/ali ustni izpit 20%
 • seminarska delo (npr. projektna naloga, seminarska naloga) in/ali
 • zagovor dela 80%