532 Strateški management v javnem sektorju

532 Strateški management v javnem sektorju

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: strokovni izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 187
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin

1. Namen predmeta

Cilji:

Študent

 • zna izvajati in načrtovati strateške spremembe v organizaciji,
 • zna izdelati strateški plan
 • razlikuje izhodišča za strateške spremembe/izboljšave kot sta koncepta Novi javni management in Management celovite kakovosti (TQM),
 • zna uporabiti različna orodja in podatke, ki zagotavljajo preglednejše in celovitejše razumevanje strateških problemov
 • utemelji in razvije strateške rešitve. 

Kompetence:

 • sposobnost razvijanja teoretičnih, metodičnih in uporabnih spoznanj strateškega managementa,
 • posobnost razumevanja kompleksnejših vprašanj in problemov strateških odločitev,
 • sposobnost  nastopanja,
 • sposobnost odločanja na družbeni in organizacijski ravni,
 • obvladovanje strateškega načrtovanja in vodenja

2. Vsebina predmeta

 • Management in planiranje
 • Splošni viri strateških sprememb v javnem sektorju:
 • Novi javni management
 • Management celovite kakovosti
 • Sodobne metode in tehnike managementa
 • Strateško planiranje in strateški  management
 • Strateško planiranje v javnih organizacijah
 • Pristopi  za strateško planiranje, Bryson

3. Študijska literatura

 • Pečar Zdravko, Management v javnem sektorju, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2003
 • Bryson, J. Strategic planning for nonprofit organisations. Jossey-Bass Publishers, SF, ZDA 1995
 • Hanc A.: Projektni management GV Ljubljana 2002

4. Predvideni študijski rezultati

Študent

 • je zmožen razumeti in rešiti najpomembnejše probleme s področja strateškega managementa. 
 • pridobi temeljna znanja za reševanje problemov iz prakse,
 • pozna ustrezne podatke, ki so potrebni za oblikovanje presoj
 • je zmožen podati predloge za izboljšanje in nadgradnjo strateških rešitev.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • seminar
 • raziskava
 • projektno delo
 • seminarska naloga
 • skupinska predstavitev
 • študija primera

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ustni izpit 50%
 • seminarska delo (npr. projektna naloga, seminarska naloga) 40%
 • zagovor dela 10%