530 Ekonomika in analiza poslovanja

530 Ekonomika in analiza poslovanja

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: strokovni izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 187
 • Nosilec: dr. Maja Klun

1. Namen predmeta

Cilji:

Študent:

 • spozna osnove ekonomike javnega sektorja in financiranja v pogojih tržne ekonomije,
 • poveže teoretične osnove za uvajanje tržnih kriterijev na področju delovanja javnega sektorja z obravnavo politike in prakse javnega sektorja,
 • analizira možnosti zagotavljanja javnih dobrin in alternative za njihovo financiranje,
 • analizira vprašanja proračunskega financiranja in oblike privatizacije javnega sektorja in jih primerja z različnimi rešitvami financiranja v drugih tržnih ekonomijah,
 • utemelji možnosti zagotavljanja dodatnih virov za financiranje dejavnosti in podjetniškega delovanja organizacij javnega sektorja s pomočjo primerov iz prakse.

Kompetence:

Študent:

 • je sposoben samostojno uporabiti pridobljeno znanje pri reševanju vprašanj oz. problemov iz prakse,
 • je zmožen kritično presoditi in ovrednotiti odločitve in ukrepe na področju financiranja v pogojih tržne ekonomije,
 • je sposoben samostojno analizirati vprašanja poslovanja organizacij javnega sektorja,
 • je zmožen povezovati in primerjati različne rešitve poslovanja javnega sektorja doma in v drugih tržnih ekonomijah.

2. Vsebina predmeta

 • Ekonomski problemi v družbi
 • Regulacija javnega sektorja
 • Značilnosti storitev javnega sektorja
 • Spremembe v delovanju javnega sektorja
 • Proračunski viri financiranja
 • Neproračunski viri financiranja
 • Nove poslovne ideje
 • Podjetniški pristop k pridobivanju sredstev
 • Analiza poslovanja organizacij javnega sektorja
 • Odločitve o naložbah v javnem zavodu
 • Javna naročila
 • Študije primerov

3. Študijska literatura

 • SETNIKAR CANKAR, Stanka,KLUN, Maja (2006). Značilnosti javnega sektorja v Sloveniji in ugotavljanje njegove učinkovitosti. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • TEKAVČIČ, Metka, PENGER, Sandra (2009). Towards the implementation of Lisbon strategy goals and strategic change management process : the case study of Slovenian public sector. Ekonomska fakulteta, Ljubljana.
 • SETNIKAR CANKAR, Stanka, NOVAK, Anton (2006). Privatizacija zdravstvenih storitev v Sloveniji. Fakulteta za upravo, Ljubljana, str. 197-212.
 • SETNIKAR CANKAR, Stanka, PEVCIN, Primož (2010).: Public administration role in social and economic transformation in south-east Europe. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • LOUGHLIN, John, HENDRIKS, Frank, LINDSTRÖM, Anders (2011). The Oxford handbook of local and regional democracy in Europe. Oxford; Oxford University Press, New York. (izbrana poglavja).
 • SETNIKAR CANKAR, Stanka, PETKOVŠEK, Veronika (2010). Evropske direktive o javnih naročilih in njihova izvedba v Sloveniji. DSU, Portorož.
 • TAJNIKAR, Maks, DOŠENOVIČ BONČA, Petra (2010). Kritična analiza organiziranosti zdravstva v Sloveniji. Portorož.
 • OECD (2008). Performance Budgeting: A Users’ Guide.  Dostopno 1. 10. 2010 na: http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICO/Resources/1-1BarryAndersonFinal.pdf.
 • Aktualni domači in tuji članki (Revija Uprava, Economic and Business Review, The Economist in ostalo, dostopni na e-indeksu).

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • je usposobljen za samostojno uporabo pridobljenega znanja in razumevanje teorije na praktičnih primerih,
 • je usposobjen za reševanje problemov v novih razmerah in iskanje originalnih rešitev,
 • je usposobljen za presojo o predvidljivih posledicah določenih ukrepov ob upoštevanju različnih kriterijev,
 • je usposobljen za komuniciranje in sporočanje določenih dejstev in za utemeljevanje odločitev.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanje
 • Seminar
 • Seminarska naloga
 • Študija primera
 • Individualne konzultacije

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Seminarska naloga 20%
 • Predstavitev seminarske naloge 20%
 • Pisni izpit 60%