529 Pravni vidiki managementa kadrov v upravi

529 Pravni vidiki managementa kadrov v upravi

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: strokovni izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Druge oblike študija: 82
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Valentina Franca

1. Namen predmeta

Študenti pridobijo znanja za najzahtevnejša delovna mesta in položaje v javnem sektorju.
Pridobljena znanja in veščine omogočajo sprejemanje odločitev o pravnem položaju zaposlenih oseb v javnem sektorju.
Omogočajo tudi širšo usposobljenost za kritično analizo obstoječe pravne ureditev in za oblikovanje pravnih pravil na naslovnem področju.

Študentje si bodo pridobili naslednje predmetno specifične kompetence:

 • razumevanje vloge delovnega  in socialnega prava pri interdisciplinarnem preučevanju menedžmenta kadrov v javnem sektorju,
 • pridobitev spretnosti in veščin pri pripravi gradiv za kadrovska opravila v javnem sektorju,
 • usposobljenost za ovrednotenje kvalitete pravnih aktov in pravnih norm z vidika upoštevanja pravnih načel in standardov,
 • Usposobljenost za  aktivno sodelovanje pri oblikovanju  pravnih aktov,
 • usposobljenost za primerjavo pravne ureditve v domači zakonodaji s tujimi ureditvami ter utemeljevati predloge za izboljšanje pravne ureditve ali njenega izvajanja.

2. Vsebina predmeta

 • Management kot veda in kadrovski managementa kot posebna interdisciplinarna veda ter pravni vidiki managementa. 
 • Ustavni in mednarodnopravni akti  o razmerjih med zaposlenimi ter delodajalci ter njihova uporaba.
 • Analiza pravnega položaja zaposlenih v javnem sektorju z vidika uresničevanja monizma delovnih razmerij,
 • Zaposlovanje v javnem sektorju, javni natečaj, sistemizacija, kadrovski načrti, pogodba o zaposlitvi in vloga predstojnika v procesih zaposlovanja.
 • Pravice, obveznosti in odgovornosti javnih uslužbencev ter organi odločanja in postopek odločanja.
 • Prenehanje delovnega oziroma uslužbenskega razmerja.
 • Socialni dialog v javnem sektorju in  socialni partnerji.
 • Kolektivno sporazumevanje v javnem sektorju.
 • Delavska praticipacija v javnem sektorju
 • Stavka v javnem sektorju.

3. Študijska literatura

 • Rakar, I. in B. Tičar. 2017. Pravo javne uprave. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • Haček, M. 2015. Sistem javnih uslužbencev v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Kresal Šoltes, K. in drugi. 2014 Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja: najpogostejša vprašanja in odgovor. Ljubljana: Inštitut za delo.
 • Franca, Valentina. 2009. Sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odločanju: pravni in kadrovski vidiki s primeri iz sodne in podjetniške prakse. Ljubljana: Planet GV
 • Temeljna zakonodaja s področja delovnih razmerij: Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela, Zakon o kolektivnih pogodbah, Zakon o stavki, Zakon o reprezentativnosti sindikatov, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju
 • Temeljna zakonodaja s področja uslužbenskih razmerij: Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.
 • Drugi izbrani pravni predpisi iz področja predmeta in aktualna sodna praksa.
 • Članki in druga gradiva, posredovana na predavanjih oziroma v e-učilnici.

4. Predvideni študijski rezultati

Študij predmeta študentom omogoča, da si pridobijo poglobljena strokovna znanja na področju pravne ureditve delovnih in uslužbenskih razmerij. Interdisciplinarni način študija omogoča študentom, da se usposobijo za učinkovito in varno upravljanje s kadri v javnem sektorju. Sposobni so reševati probleme, ki se pojavljajo pri načrtovanju kadrovske dejavnosti kot tudi pri pravnem urejanju te tematike ter pri sprejemanju konkretnih odločitev o pravnem položaju zaposlenih oseb. Znanstvena analiza izbranih strokovnih vprašanj, študentom omogoča odkrivanje novih, vedno bolj zahtevnih spoznanj na predmetnem področju.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Seminar
 • Študij primera
 • E-učenje

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 

 • Pisni ali ustni izpit, ki mora biti pozitiven (več kot 50 %) 60 %
 • Pisne naloge (daljše in krajše) in aktivno sodelovanje 40%

7. Reference nosilca

 • FRANCA, Valentina, ARZENŠEK, Ana, LAPORŠEK, Suzana. Dostojno delo : analiza stanja, institucionalnega okvirja ter pregled dobrih praks. Ljubljana: Regijski center za dostojno delo Ljubljana, feb. 2018. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1540165316]
 • FRANCA, Valentina. Bodo od evropskega socialnega dialoga ostali samo še nezavezujoči dogovori? : pregled in analiza obstoječih praks. Delavci in delodajalci : [revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti], ISSN 1580-6316, 2017, letn. 17, [št.] 4, str. 475-493. [COBISS.SI-ID 277842]
 • FRANCA, Valentina, PAHOR, Marko. Influence of management attitudes on the implementation of employee participation. Economic and industrial democracy, ISSN 0143-831X, 2014, vol. 35, no. 1, str. 115-142, doi: 10.1177/0143831X12464070. [COBISS.SI-ID 4548567]
 • FRANCA, Valentina. Prožno delovno razmerje : pravni temelji in ravnanje s človeškimi viri. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2007, let. 33, [št.] 2, str. 399-419. [COBISS.SI-ID 1914824]
 • FRANCA, Valentina, ZIRNSTEIN, Elizabeta. Legal aspects of rewards for employees' innovation and best practice of the Slovenian companies. Studia iuridica Caroliensia, ISSN 1788-0246, 2011, 6, str. 9-33. [COBISS.SI-ID 4229335]