528 Ustavnosodno varstvo pri upravnih aktih

528 Ustavnosodno varstvo pri upravnih aktih

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: strokovni izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 187
 • Nosilec: dr. Janez Čebulj

1. Namen predmeta

Cilji:

 • Študent se seznani z načeli pravne države, jih analizira in ovrednoti kot podlago in okvir normativnega delovanja uprave.
 • Študent pozna vlogo uprave pri uresničevanju in omejevanju človekovih pravic, kadar je to v javnem interesu.
 • Študentje se soočijo z zahtevami, katerih poznavanje je nujno na področju upravnopravnega dela (zlasti pri pripravi vsebine predpisov in izdajanju posamičnih upravnih aktov), da bi bilo to v skladu z načeli pravne države in ustavnimi zahtevami normativnega urejanja uresničevanja in omejevanja človekovih pravic.
 • Študentje spoznajo pristojnosti Ustavnega sodišča na obravnavanem področju, z merili in postopkom presoje ter tehnikami ustavnosodnega odločanja.
 • Študentje poznajo postopek ustavnosodne presoje in tehnike ustavnosodnega odločanja in razčlenili pravno učinkovanje posameznih tehnik ustavnosodnega odločanja. Pri tem bo poseben poudarek dan kritičnemu ovrednotenju  učinkov posameznih tehnik ustavnosodne presoje in njihovem vplivu na izvrševanje normativne funkcije uprave.
 • Študentje se soočijo tudi z vprašanji, povezanimi z omejitvijo ustavnosodne presoje upravnopravnih aktov, ki so posledica implementacije prava EU in na podlagi analize primerov ustavnosodne prakse presodili utemeljenost omejitev.

Kompetence:

Študent  bo pridobil naslednje kompetence:

 • sposobnost razvijanja teoretičnih, metodičnih in uporabnih spoznanj na področju ustavnosodne presoje,
 • sposobnost razumevanja kompleksnejših vprašanj, problemov in vsebin pri normativnem urejanju načina uresničevanja in omejevanja človekovih pravic,
 • sposobnost kreativnega razmišljanja in apliciranja novih spoznanj,
  zmožnost samostojnega raziskovalnega dela
  avtonomno reševanje zahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov,
 • sposobnost analize, sinteze in evalvacije,
 • sposobnost samorefleksije in etičnega ravnanja.

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev načel pravne države
 • Pomen načel pravne države za izvrševanje normativne funkcije  uprave
 • Vezanost uprave na zakon pri izdajanju podzakonskih aktov
 • Vezanost uprave na zakon pri izdajanju posamičnih upravnih aktov
 • Vloga uprave pri normativnem urejanju načina uresničevanja človekovih pravic
 • Vloga uprave pri normativnem urejanju  omejevanja človekovih pravic
 • Položaj in pristojnosti Ustavnega sodišča
 • Postopek ustavnosodne presoje in vezanost uprave na odločbe ustavnega sodišča
 • Vrste ustavnosodne presoje aktov uprave
 • Tehnike abstraktne ustavnosodne presoje in njihovo pravno učinkovanje
 • Konkretna ustavnosodna presoja in pravno učinkovanje na področju upravnih zadev
 • Omejitve ustavnosodne presoje z vidika prava EU

3. Študijska literatura

 • Čebulj Janez: Ustavnosodno varstvo pri upravnih aktih (teme predavanj – študijsko gradivo), Fakulteta za upravo, Ljubljana 2010,
 • Ribičič Ciril: Človekove pravice in ustavna demokracija (ustavni sodnik med negativnim in pozitivnim aktivizmom), Študentska založba, Ljubljana, 2010
 • Knez Rajko e tal.: Odločitve sodišča Evropskih skupnosti s pojasnili, Nebra, Ljubljana 2004 (I. Razmerje med pravom skupnosti in nacionalnim pravom)

4. Predvideni študijski rezultati

 • Študenti bodo pridobili poglobljena znanja na področju ustavnosodnega varstva pred upravnimi akti. Poznali bodo vlogo uprave pri uresničevanju človekovih pravic in omejitve normativnega delovanja uprave na obravnavanem področju.
 • Študentje bodo sposobni povezovati pridobljeno znanje, obvladovati kompleksnost problematike in iskati rešitve v novih okoliščinah ob omejenih informacijah, upoštevajoč kolizijo interesov in vrednot.
 • Študenti bodo sposobni objektivnega in argumentiranega sporočanja svojega znanja in rešitev problemov.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • seminar

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni izpit