527 Regionalna politika in strukturni skladi EU

527 Regionalna politika in strukturni skladi EU

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: strokovni izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 187
 • Nosilec: dr. Aleksander Aristovnik

1. Namen predmeta

Cilji:

 • študent spozna evropsko regionalno/kohezijsko politiko in regionalno problematiko v Sloveniji
 • študent analizira povezanost regionalne politike nacionalnih držav s strukturnimi in Kohezijskim skladom EU
 • študent razloči regionalno, kohezijsko in strukturno politiko
 • študent identificira regionalne probleme v EU in v Sloveniji
 • študent razume vlogo regionalne politike EU in nacionalne regionalne politike

Kompetence:

 • študent bo sposoben prepoznati razloge za izvajanje regionalne politike na EU in nacionalni ravni
 • študent razume silnice, ki vplivajo na gospodarstvo regij in različno uspešnost regij na enotnem nacionalnem in evropskem trgu, z možnostmi ekonomske politike za območja, ki nimajo lastne valute in carinske meje
 • študent se usposobi za sodelovanje pri pripravljanju regionalnih razvojnih programov.
 • študent razume organizacijo in funkcioniranjem različnih skladov EU ter z njimi povezanimi finančnimi možnostmi za sofinanciranje projektov in programov držav članic EU
 • študent razume primere iz področja črpanja EU sredstev

2. Vsebina predmeta

 • Regionalizem, regionalni razvoj in regionalna politika Slovenije
 • Teoretične osnove regionalnega gospodarskega razvoja
 • Upravna, politična, teritorialna in fiskalna decentralizacija
 • Področje lokalne samouprave in  regionalnega razvoja v Sloveniji
 • Regionalna, strukturna in kohezijska politika EU
 • Regionalni problemi v EU in kohezijska politika EU
 • Strukturni skladi, Kohezijski sklad in ostali finančni instrumenti EU
 • Ocena delovanja kohezijske politike EU
 • Reforma kohezijske politike EU
 • Evropska kohezijska politika in Slovenija
 • Absorpcijska sposobnost Slovenije za črpanje  sredstev EU
 • Študije primerov kohezijske politike EU in črpanja sredstev EU

3. Študijska literatura

 • BALDWIN, R., WYPLOSZ, C. (2009). The Economics of European Integration. III. izdaja McGraw-Hill, New York, 50 str.  (izbrana poglavja)
 • EL-AGRAA, Ali M. (2007). The European Union: Economics and Policies,  VIII. izdaja. Cambridge, University Press, 60 str. (izbrana poglavja)
 • STIMSON, R, STOUGH, R., R., ROBERTSON, B., H. (2006). Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy. Springer, Berlin, 120 str. (izbrana poglavja)
 • (2011). Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (v pripravi)
 • European Commission (2010). 5th Report on Economic and Social Cohesion. Dostopno 17.02.2011 na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/5cr_en.pdf, 180 str. (izbrana poglavja)

4. Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi poglobljeno znanje o vlogi in položaju regionalnih ravni v evropskih povezavah, evropskih institucijah, s poudarkom na institucijah EU, spremembah v delovanju razširjene EU, regionalni politiki, strukturnih in kohezijskem skladu EU, aktualnimi vprašanji slovenske regionalizacije, politične in fiskalne decentralizacija, čezmejnega povezovanje in sodelovanja lokalnih skupnosti idr. Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno znanstveno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • seminar
 • seminarska naloga
 • študija primera
 • individualne konzultacije

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga 50%
 • pisni in/ali ustni izpit 50%