526 Vloga nacionalnih parlamentov v EU

526 Vloga nacionalnih parlamentov v EU

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: strokovni izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Druge oblike študija: 82
 • Samostojno delo: 105
 • Nosilec: dr. Alenka Kuhelj

1. Namen predmeta

Cilji:

Študent:

 • razume  proces  parlamentarizacije  Evropske  unije;
 • opredeli  razvojno in  problemsko poznavanje  vloge  nacionalnih  parlamentov  v  Evropski  uniji;
 • zna  presoditi  normativne  in  dejanske  vloge  načel  subsidiarnosti  in  sorazmernosti;
 • zna  presoditi  in  razložiti  vloge  državnega  zbora  v  zadevah  Evropske  unije;
 • se odziva na  aktualne  dileme  pri  izvajanju zakonodajne  funkcije  Evropske  unije.

Kompetence:

 • sposobnost  analize  and  interpretacije  pravne ureditve in delovanja zakono- dajnih  institucij  Evropske  unije;
 • sposobnost  problematizacije  vloge  nacionalnih  parlamentov  v  Evropski  uniji; 
 • sposobnost  spoznati  možnosti  in meje  za sodelovanje državnega zbora v zadevah  Evropske  unije;
 • sposobnost uporabiti  pridobljeno  znanje  v  kontekstu  interdisciplinarnega  pojmovanja  uprave. 

2. Vsebina predmeta

 • Nacionalni parlamenti v Evropski uniji;
 • Populizem in nacionalizem v Evropski Uniji;
 • Zakonodajna funkcija Evropske unije;
 • Nacionalni parlamenti in zakonodajna funkcija Evropske unije;
 • Politične stranke v Evropskem parlamentu;
 • Demokratični deficit v Evropski Uniji;
 • Dejanski vpliv nacionalnih parlamentov na izvrševanje zakonodajne funkcije Evropske unije.
 • Možnosti zaposlitve mladih v Evropskem parlamentu.

3. Študijska literatura

 • I. Daukšienė in S. Matijošaitytė, The role of national parliaments in the European Union after Treaty of Lisbon, Jurisprudence, 2012, 19(1), p. 31–47. Dostopno na: https://www.mruni.eu/upload/iblock/257/3_Dauksiene_Matijosaityte.pdf
 • O. Rozenberg, The Role of National Parliaments in the EU after Lisbon: Potentialities and Challenges, Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, European Parliament, Brussels, 2017. Dostopno na: www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583126/IPOL_STU(2017)583126_EN.pdf
 • T. Greven, The Rise of Right-wing Populism in Europe and the United States, A Comparative Perspective, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin, 2016. Dostopno na: www.fesdc.org/fileadmin/user_upload/publications/RightwingPopulism.pdf
 • R. Daniel Kelemen, Europe’s Other Democratic Deficit: National Authoritarianism in Europe’s Democratic Union, Government and Opposition, Vol. 52, No. 2, pp. 211–238, 2017. Dostopno na: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/D0521BB6E422F3354315A5708C5161F7/S0017257X16000415a.pdf/europes_other_democratic_deficit_national_authoritarianism_in_europes_democratic_union.pdf.

4. Predvideni študijski rezultati

 • študent  bo analitično  in  sistemsko  obravnaval  zadeve Evropske  unije; 
 • študent bo preučil  in  raziskal  odprta  vprašanja  na  tem  področju; 
 • študent bo zmožen  razumeti  in  razložiti  normativne  in dejanske  novosti.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja,
 • seminarji,
 • študije  primerov.

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Ustni  ali  pisni  izpit 50%          
 • Seminarsko  delo  50%