522 Metode raziskovanja v upravi

522 Metode raziskovanja v upravi

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 10
 • Individualno delo: 180
 • Nosilec: dr. Jože Benčina

1. Namen predmeta

Cilji:

 • prepozna in opredeli problem, postavi raziskovalna vprašanja in ali trditve in opredeli raziskovalne hipoteze,
 • pripravi načrt raziskave in načrt raziskovalnega projekta,
  s primernimi metodami
 • pridobi in analizira informacije te pri tem uporabi ustrezne metode kot sta analiza vsebin in komparacija,
 • analizira in dokaže lastnosti pojavov z ustreznimi metodami
 • izbere in uporabi primerne metode za preverjanje hipotez,
 • rezultate raziskave kritično obravnava in jih sooči z rezultati predhodnih raziskav in konkretno situacijo v javnem sektorju
  upoštevajoč problemski in raziskovalni okvir oblikuje celovito raziskovalno poročilo,
 • poročilo o rezultatih raziskave oblikuje v znanstveni članek.

Kompetence:

Študent je usposobljen za:

 • načrtovanje raziskave in raziskovalnega projekta z vsemi potrebni elementi,
 • oblikovanje problemskega pristopa in utemeljitev nameravanega raziskovalnega dela, umeščanje raziskovalnega dela v predhodno raziskovalno okolje na osnovi študija literature in virov,
  postavljanje raziskovalnih vprašanj, derivacijo trditev in hipotez ter njihovo preverjanje,
 • komentiranje in vsebinsko interpretacija rezultatov raziskave
  poročanje o rezultatih v obliki raziskovalnega poročila, znanstvenega prispevka in magistrske naloge.

2. Vsebina predmeta

 • Splošno o raziskovanju v upravi
 • Pregled raziskovalnih pristopov in osnovnih znanstveno-raziskovalnih metod
 • Podatkovni viri: opredelitve in citiranje
 • Anketno raziskovanje in druge metode oblikovanja primarnih podatkovnih virov 
 • Statistične metode pri sekundarnih podatkovnih virih
 • Opredelitev raziskovalnega procesa
 • Priprava predloga in načrta raziskave- projektni pristop
 • Utemeljitev raziskave, umestitev v predhodno raziskovalno okolje in utemeljitev vrednosti za deležnike
 • Izvedba razsikave: zbiranje, urejanje in obdelava podatkov
 • Preverjanje hipotez
 • Komentiranje in interpretacija rezultatov raziskave
 • Oblikovanje raziskovalnih poročil in objav

3. Študijska literatura

 • COOMBS, Hugh Malcolm, JENKINS, David Ellis (2002).Public sector financial management, 3. Izdaja (poglavja 4, 7-9). Chapman&HALL, London.
 • KENDRICK, Tom (2003).Identifying and Managing Project Risk.AMACOM, New York. 
 • LUCEY, Terry (1997). Quantitative Techniques, Letts Educational.Aldine Place, London. 4.
 • SAGADIN, Janez (1977). Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja. I. del. Znanstveni inštitut Pedagoške fakultete, Ljubljana.
 • OŠ, Niko ., HAFNER-FINK , Mitja (1998).Metode družboslovnega raziskovanja. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje:

 • razumejo pomembno vlogo študija virov kot osnove za pripravo anketne raziskave,
 • so zmožni pripraviti načrt manjše empirične raziskave in opredeliti namen ter faze izvedbe in izpeljati raziskovalni projekt ter interpretirati dobljene rezultate,
 • presoditi ustreznost poteka raziskave in uporabljenih metod v zvezi z relevantnostjo rezultatov,
 • pripraviti raziskovalne rezultate v obliki, ki omogoča razumevanje in preverjanje rezultatov raziskave, in so sprejemljivi za objave v relevantnih publikacijah,
 • razumejo proces vodenja raziskovalnega projekta in tima ter pomen koordinacije med projekti in med timi,
 • so zmožni uspešno sodelovati v procesu timskega dela, ki je potrebno pri izvajanju kompleksnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ter ovrednotiti timski proces dela.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • seminar
 • raziskava
 • projektno delo
 • seminarsko delo
 • skupinska predstavitev
 • e-učenje

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni in/ali ustni izpit 20%
 • seminarska delo (npr. projektna naloga, seminarska naloga) in/ali zagovor dela 80%