521 Institucije in mehanizmi javnega financiranja

521 Institucije in mehanizmi javnega financiranja

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 10
 • Individualno delo: 180
 • Nosilec: dr. Maja Klun

1. Namen predmeta

Cilji:

Študent:

 • utemelji instrumente, mehanizme in institucije javnega financiranja
 • oceni upravljavske procese v izvajanju javnih politik
 • presodi učinkovitost proračunskega procesa in prerazdeljevanje dohodka s pomočjo javnih financ
 • razčleni instrumente prerazporejanja javnofinančnih sredstev
 • primerja institucije in mehanizme znotraj EU

Kompetence:

 • zmožnost samostojnega raziskovalnega dela
 • posobnost  nastopanja,
 • sposobnost kreativnega razmišljanja in apliciranja novih spoznanj
 • sposobnost za skupno reševanje zahtevnejših problemov na področju mehanizmov javnih financ,
 • sposobnost argumentiranja predstavljenih rešitev  strokovni javnosti,
 • sposobnost obvladovanja instrumentov, mehanizmov in institucij javnih financ pri izvajanju ekonomske politike,
 • sposobnost ocenjevanja in obvladovanja ekonomskih politik povezanih z javnimi financami

2. Vsebina predmeta

 • Institucije s področja javnih financ in umestitev v javni sektor
 • Javne finance in javna uprava
 • Mehanizmi javnih financ
 • Javni izdatki in financiranje politik javnega sektorja
 • Javnofinančno upravljanje
 • Možnosti razvoja javnih financ v Sloveniji

3. Študijska literatura

 • Musgrave, A. R. , Musgrave, P. B. (1989). Public Finance in Theory and Practice, 5. izdaja, McGraw Hill, London.
 • Stiglitz, J.(2000). Economics of the Public Sector. W. W. Norton & Copmany, Wahington.
 • Palmer, B., Butt, H. (1985). Value for Money in the Public Sector. Basil Blackwell, London.
 • Zakonodaja s področja davkov, proračuna, davčnega postopka in davčne uprave (podrobnejši seznam na predavanjih).
 • Članki za posamezna področja javnofinančnih prihodkov in odhodkov (seznam na predavanjih)

4. Predvideni študijski rezultati

 • Študenti bodo zmožni razumeti in rešiti probleme s področja javnega financiranja
 • Študenti bodo poznali delovanje mehanizmov javnega financiranja
 • Študenti bodo sposobni argumentirati različne rešitve prerazdeljevanja dohodka v družbi
 • Študenti bodo znali kritično presojati proračunski proces in z jim povezane politike

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • seminar
 • raziskava
 • seminarska naloga
 • skupinska predstavitev
 • študija primera
 • problemsko učenje

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni in/ali ustni izpit 85%
 • seminarska delo (projektna naloga, seminarska naloga) in zagovor dela 15%