520 Ekonomika javne izbire

520 Ekonomika javne izbire

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 10
 • Individualno delo: 210
 • Nosilec: dr. Aleksander Aristovnik

1. Namen predmeta

Cilji:

Študent:

 • spozna teoretične in praktične vidike teorije javne izbire,
 • analizira soodvisnosti med gospodarskim dogajanjem, družbenimi institucijami in političnimi odločitvami,
 • poveže odločanje na družbeni in organizacijski ravni, upoštevajoč najnovejše ugotovitve teorije  in različna nasprotja interesov,
 • spozna aktualne politično-ekonomske in makroekonomske probleme, išče vzroke za njihov nastanek in predlaga možne rešitve za njihovo odpravo,
 • kritično presodi razmere v gospodarstvu, družbenih institucijah in politiki.

Kompetence:

Študent:

 • je sposoben samostojno uporabiti pridobljeno znanje pri reševanju vprašanj oz. problemov iz prakse,
 • je zmožen kritično presoditi in ovrednotiti odločitve in ukrepe v gospodarstvu, družbenih institucijah in politiki,
 • je zmožen samostojno analizirati dogajanje v gospodarstvu, družbenih institucija in politiki.

2. Vsebina predmeta

 • Spoznanja nove politične ekonomije
 • Teorija družbene izbire
 • Pozitivna teorija javne izbire 
 • Ekonomski problemi v družbi
 • Ekonomska regulacija
 • Nova institucionalna ekonomija
 • Teorija institucionalnih sprememb
 • Soodvisnost gospodarstva in javne uprave
 • Decentralizacija storitev javnega sektorja
 • Javno zasebno partnerstvo
 • Družbeno zaželena alokacija proizvodnih virov
 • Arrow teorem nemožnosti

3. Študijska literatura

 • Ekonomika javne izbire (2005). Študijsko gradivo. Fakulteta za upravo, Ljubljana. (izbrana poglavja).
 • BAILEY, Stephen, J. (2003). Public Sector Economics: Theory, Policy and Practice. Glasgow Caledonian University. Palgrave. (izbrana poglavja).
 • SETNIKAR CANKAR, Stanka, ŠEVIĆ, Željko (2008). Decentralisation and regionalisation: the slovenian experience in an international perspective. Greenwich University Press, London; Fakulteta za upravo, Ljubljana. (izbrana poglavja).
 • SETNIKAR CANKAR, Stanka (2008). The Slovenian approach to regionalisation and decentralisation: some open questions. Greenwich University Press, London; Fakulteta za upravo, Ljubljana, str. 319-335.
 • SETNIKAR CANKAR, Stanka, BRAČEK, Alenka (2009). Privatization and accreditation of higher education - the case of Slovenia. Fakulteta za upravo, Ljubljana, str. 50-70.
 • VINTAR, Mirko, PEVCIN, Primož (2009). Contemporary issues in public policy and administrative organisation in South East Europe. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • LONSDALE, C. (2005). Contractual uncertainty, Power and Public Contracting. Journal of public policy, Vol. 25, part 2. str. 219-240.
 • Aktualni domači in tuji članki (Revija Uprava, Economic and Business Review, The Economist in ostalo, razpoložljivi na e-indeksu).

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • je usposobljen za strokovno razumevanje primerov iz prakse, s pomočjo pridobljenega znanja,
 • je usposobljen za odkrivanje novih, vedno bolj zahtevnih spoznanj na predmetnem področju.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanje
 • Seminar
 • Študija primera

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Pisni izpit