519 E-uprava

519 E-uprava

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 10
 • Individualno delo: 180
 • Nosilec: dr. Ljupčo Todorovski, dr. Tina Jukić

1. Namen predmeta

Cilji:

 • diplomant se izobrazi s ključnimi razvojnimi trendi na področju e-uprave v Sloveniji, EU in širše
 • diplomant se izobrazi s ključnimi političnimi, strateškimi in izvedbenimi dejavniki, ki vplivajo na uspešnost politik in projektov e-uprave
 • diplomant se izobrazi s pomenom uspešnega razvoja e-uprave pri nadaljnji modernizaciji upravnih sistemov 
 • diplomant se usposobi za planiranje, organiziranje, vodenje in raziskovanje politik in projektov e-uprave

Kompetence:

 • sposobnost za identifikacijo, kritično analizo in sintezo ključnih problemov razvoja e-uprave oz. informatizacije uprave v širšem smislu
 • sposobnost aktivnega sodelovanja oz. vodenja razvoja politik in projektov e-uprave
 • sposobnost načrtovanja informacijskih rešitev na poljubnih področjih javnega sektorja
 • sposobnost identifikacije, oblikovanja in izvajanja raziskav na področju e-uprave
 • sposobnost razumevanja ključnih tehnoloških trendov in njihovega vpliva na nadaljnji razvoj in modernizacijo upravnih sistemov

2. Vsebina predmeta

 • Zgodovinski kontekst nastanka e-uprave
 • Definicije in fazni modeli e-uprave
 • Nacionalne strategije e-uprave
 • Vrednotenje e-uprave
 • Okviri za vrednotenje e-uprave
 • Digitalna ločnica
 • Pristopi k ponujanju storitev e-uprave
 • Vse na enem mestu in življenjske situacije
 • Formalni okviri za vzpostavitev portalov vse na enem mestu
 • E-upravljanje in zaupanje v institucije
 • E-participacija
 • Odprta uprava

3. Študijska literatura

 • Veit, D., Huntgeburth, J. (2014) Foundations of Digital Government: Leading and Managing in the Digital Era. Springer, Berlin. Izbrana poglavja, cca. 100 str.
 • Vintar, M., Grad, J. (2004). E-uprava: Izbrane razvojne perspektive. Fakulteta za upravo, 2004. Izrbana poglavja, cca. 50 str.
 • Lee J (2010) 10 year retrospect on stage models of e-government: a qalitative meta-synthsis. Government Information Quarterly 27: 220-230.
 • Rabaiah A in Vandijck E (2009) A strategic framework of e-government: generic and best practice. Electronic Journal of e-Government 7(3): 241-258.
 • Heeks R (2006) Understanding and measuring eGovernment: International benchmarking studies. UNDESA workshop, E-Participation and E-Government: Understanding the Present and Creating the Future. Budimpešta, Madžarska.
 • Tinholt D in ost. (2014) Delivering the European Advantage? How European governments can and should benefit from innovative public services. Poročilo Evropske Unije. DOI: 10.2759/4919.
 • Mugellini E, Pettenati MC, Khaled OA, Pirri F (2005) eGovernment Service Marketplace: Architecture and Implementation. E-Government: Towards Electronic Democracy (pp. 193 –204). Springer, Berlin.

4. Predvideni študijski rezultati

Diplomanti bodo pridobili potrebno teoretično in analitično znanje ter konceptualni in raziskovalni inštrumentarij za bodisi samostojno ali timsko reševanje najzahtevnejših razvojnih oz. raziskovalnih problemov na področju e-uprave.
S pomočjo poglobljene analize izbranih razvojnih področij bodo pridobili tudi poglobljena ekspertna znanja za delo na teh področjih.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja, v okviru katerih je poudarek na primerjalni analizi teoretičnih izhodišč, strateških in razvojnih dejavnikov.
 • Seminarji, v okviru katerih je poudarek na poglobljenem študiju izbranih teoretičnih konceptov in primerov oz. področij.
 • Metoda predstavitve in diskusije, v okviru katere diplomanti izsledke svojih raziskav javno predstavijo in kritično ovrednotijo.

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Pisni in/ali ustni izpit 55%
 • Seminarska naloga 45%