518 Človeški viri v javni upravi

518 Človeški viri v javni upravi

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 10
 • Individualno delo: 180
 • Nosilec: dr. Janez Stare

1. Namen predmeta

Cilji:

Študent:

 • preizkusi in primerja slovensko ureditev in prakso z ureditvami v nekaterih državah Evropske zveze;
 • razume bistvene značilnosti ravnanja s človeškimi viri, njegovo evropsko perspektivo, procese spreminjanja tega področja v Evropski zvezi in nujnost nastajanja novih organizacijskih oblik;
 • razlikuje med pristopi pri ravnanju s človeškimi viri;
 • ovrednoti nove pristope pri ravnanju s človeškimi viri;
 • izvede primerjalne študije,  razvije kritično distanco tako do teoretskih kot empiričnih virov, sposobnost analize konkretnih primerov pa mu daje podlago za reševanje organizacijskih problemov.

Kompetence:

 • sposobnost uporabe metodologije za reševanja organizacijskih problemov;
 • sposobnost motiviranja javnih uslužbencev;
 • sposobnost razlaganja in utrjevanja vrednot sodobne javne uprave;
 • sposobnost samostojnega raziskovanja problemov na predmetnem področju v javni upravi.

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v predmetno področje
 • Metodologija  reševanja organizacijskih problemov
 • Motivacija in zadovoljstvo z delom
 • Izobraževanje in razvoj zaposlenih
 • Etika v javni upravi
 • Organizacijski ukrepi v javni upravi
 • Organizacijska in upravna kultura
 • Ravnanje s človeškimi viri v prihodnosti

3. Študijska literatura

 • Boxall,P.,Purcell,J. Wright, P.: Human resource management, Oxford university press 2007
 • Brejc,M.: Ljudje in organizacija v javni upravi, 2. dopolnjena izdaja, Fakulteta za upravo, Ljubljana 2004
 • Johnson, C.E.:Ethics in the workplace, Sage publications, London 2007
 • Torrington,D., Hill,L.: Personnel Management, Prentice Hall, London 1995
 • The status of public officials in Europe, Council of Europe, 2000

4. Predvideni študijski rezultati

Študent razume procese v javni upravi in vlogo ljudi v njej. Sposoben je analizirati in razumeti zahtevne teoretične in empirične vire s proučevanega področje ter opraviti kritično analizo primerov v praksi.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • študij primera
 • e-učenje

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit in/ali ustni izpit