517 Primerjalna javna uprava

517 Primerjalna javna uprava

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 10
 • Druge oblike študija: 90
 • Individualno delo: 120
 • Nosilec: dr. Iztok Rakar

1. Namen predmeta

Cilji predmeta:

 • Študent spozna teorije, metode in tipe primerjalnih raziskav javne uprave
 • Študent spozna modele in tradicije javne uprave
 • Študent razume razmerja med pravom, politiko in javno upravo
 • Študent razume gibala razvoja in reform javne uprave
 • Študent pozna in razume posebnosti javne uprave v Vzhodni Evropi
 • Študent zna uporabiti teorijo pri analizi primerov
 • Študent zna analizirati in primerjati organiziranost in naloge javne uprave v različnih državah
 • Študent razvija veščine dela v skupini, predstavitev in javnega nastopanja

Kompetence:

 • Študentje pridobijo sposobnost razvijanja teoretičnih, metodičnih in uporabnih spoznanj na področju javne uprave.
 • Študentje s pomočjo primerjalnega vidika bolje spoznajo in razumejo funkcioniranje tako slovenske kot tudi tujih javnih uprav ter prav tako izboljšajo sposobnost kreativnega razmišljanja in apliciranja novih spoznanj na slovenski sistem javne uprave.

2. Vsebina predmeta

 • Teorije, metode in tipi primerjav
 • Besede, pojmi in koncepti
 • Upravna tradicija in upravna kultura v Evropi in po svetu
 • Evropski modeli javne uprave
 • Evropski modeli lokalne samouprave
 • Uslužbenski sistemi
 • Razmerje med pravom in javno upravo
 • Razmerje med politiko in javno upravo
 • Razvoj in reforme javne uprave
 • Javna uprava v Vzhodni Evropi
 • Agencijski model javne uprave
 • Odprta javna uprava

3. Študijska literatura

 • Raadschelders, J. C. N., Vigoda-Gadot, E., Kisner, M. (2015). Global dimensions of public administration and governance: a comparative voyage. New Jersey: Jossey-Bass, a Wiley Brand (izbrana poglavja, 100 str.)
 • Kuhlmann, S., Wollmann, H. (2014). Introduction to comparative public administration: administrative systems and reforms in Europe. Cheltenham; Northampton: E. Elgar (izbrana poglavja, 100 str.).
 • Chandler, J. A. (2014). Comparative public administration. London; New York: Routledge (izbrana poglavja, 50 str.).
 • Kovač, P., Bileišis, M. (Eds.) (2017). Public Administration Reforms in Eastern European Union Member States. Post-Accession Convergence and Divergence (izbrana poglavja, 40 str.).
 • Peters, B. G. (2010). The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration, Routledge, London and New York (izbrana poglavja, 50 str.).

4. Predvideni študijski rezultati

Študent je usposobljen identificirati in opredeliti organizacijski problem, ki se pojavi na konkretnem delovnem mestu v javni upravi. Organizacijski problem je sposoben kritično analizirati ter ga s pomočjo ustreznega primerjalnega pristopa učinkovito rešiti. Študent pridobi vsa bistvena in predvsem popolna znanja, ki mu omogočajo samostojno delo.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja in seminarji
 • Študije primera
 • Gostujoča predavanja
 • E-učenje

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Pisni in/ali ustni izpit 80%
 • Seminarska naloga 20%