777 Davčno procesno pravo

777 Davčno procesno pravo

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 127
 • Nosilec: dr. Polonca Kovač

1. Namen predmet

Cilji:

Študent:

 • vrednoti regulacijo na davčnem področju z vidika ustavne skladnosti specialnih pravil,
 • problematizira razvoj davčnega prava v RS in EU,
 • analizira področno sodno prakso,
 • razčleni faze teka davčnih in carinskih postopkov z razumevanjem pooblastil davčnih organov in pravic zavezancev.

Kompetence:

 • sposobnost reševanja najzahtevnejših področnih problemov upravne teorije in prakse,
 • sposobnost refleksije in kritične analize,
 • sposobnost primerjalnopravne analize (v EU in drugod),
 • samostojnost samostojnega raziskovalnega dela z uporabo znanstvenih metod,
 • razvoj strokovnega jezika in pripadnost profesionalni etiki.

2. Vsebina predmeta

 • Davčni postopki kot primer posebnega upravnega postopka in ustavno načelo  enakega varstva pravic
 • Opredelitev davkov kot javnopravnih obveznosti
 • Razvoj davčnega procesnega prava v RS in EU
 • Temeljna načela davčnega postopka s poudarkom na zakonitosti, materialni resnici in sorazmernosti
 • Vrste aktov, ki se izdajajo v davčnem postopku in njihova pravna narava
 • Udeleženci v davčnih postopkih in njihov procesni položaj
 • Vrste davčne obveznosti in načini njihove izpolnitve
 • Faze davčnega postopka
 • Pomen in tek davčnega inšpiciranja ter druge oblike davčnega nadzora
 • Carinsko procesno pravo s primeri sprostitve v prost promet in drugimi postopki
 • Načela, viri in sredstva davčne izterjave
 • Mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah v EU

3. Študijska literatura

 • Jerovšek, T. et al. (2008): Zakon o davčnem postopku s  komentarjem, Davčno-izobraževalni inštitut in Davčni inštitut (400 str.).
 • Jerovšek, T., Kovač, P. (2008): Posebni upravni postopki, Fakulteta za upravo (100 str.).
 • Wlodzimierz , N. et al. (2009): Protection of taxpayer's rights : european, international and domestic tax law perspective, Kluwer, Warszawa (izbrane strani, cca 100).
 • Lang, M. et al. (2010): Procedural rules in tax law in the context of european union and domestic law, Kluwer (izbrane strani, cca 60).
 • Šturm, L., et al (2010): Komentar Ustave RS, Fakulteta za državne in evropske študije, Brdo (izbrane strani, cca 30).

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje se seznanijo z davčnim procesnim pravom kot celoto, posebej pa dovoljenim oz. nezakonitim načinom upravnega procesnega postopanja in s pravilno razlago procesnih institutov in procesnim varstvom v davčnem postopku. Tako se usposobijo za razreševanje najzahtevnejših procesnih situacij, ki nastajajo pri odločanju o davčnih obveznostih. Hkrati pa jim pridobljeno znanje omogoča opravljati svetovalno in operativno delo pri vseh subjektih, ki uveljavljajo pravice na področju upravnega prava. Prav tako znajo raziskovati v stroki in znanosti. Študenti postanejo usposobljeni razvijati regulacijo in izvajanje davčnega procesnega prava kot dela izvajanja javnih politik.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja,
 • izdelava seminarske naloge, v kateri študenti posamič ali v malih skupinah obravnavajo študijo primera,
 • individualne konzultacije,
 • projektno delo - raziskovalni seminar.

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • individualna ali skupinska seminarska naloga 20%
 • pisni ali ustni izpit 80%