776 Davčni sistem in EU

776 Davčni sistem in EU

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: strokovni izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 187
 • Nosilec: dr. Maja Klun

1. Namen predmeta

Cilji:

Študent:

 • Ovrednoti delovanje davčnega sistema v okvirih Evropske unije
 • Presodi suverenost držav pri izvajanju davčne politike
 • Preveri harmonizacijo davkov v EU
 • Problematizira in analizira vpliv odločitev evropskega sodišča na davčno politiko držav članic ter
 • Utemelji ukrepe proti davčnim utajam in škodljivi davčni konkurenci.  

Kompetence:

 • sposobnost razumevanja kompleksnejših vprašanj, problemov in vsebin davčnega sistema v okvirih EU
 • sposobnost kreativnega razmišljanja in apliciranja novih spoznanj
 • presojanje različnih ureditev davčnega sistema v EU in svetu
 • sposobnost analize, sinteze in evalvacije davčne politike v primerjavi s tujino
 • razumevanje in presojanje razlik davčnih ureditev v svetu,
 • sposobnost odločanja

2. Vsebina predmeta

 • Organizacija in naloge davčne uprave v okviru sodelovanja z EU
 • Davčna politika EU v povezavi s prostim pretokom blaga, storitev in kapitala
 • Smernice in harmonizacija davčnih obveznosti v EU
 • Davčni nadzor in EU
 • Ukrepi zoper škodljivo davčno konkurenco v EU

3. Študijska literatura

 • Devereux, M. P. (Ed.) (1996). The Economics of Tax Policy. New York, Oxford University Press.
 • European Tax and Customs Union (2010). Strategija razvoja davčne politike. Dostopno na URL=>http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/about/welcome/index_en.htm<
 • OECD (2010). Tax issues; Dostopno na: URL:http://www.oecd.org/topic/0,3699,en_2649_37427_1_1_1_1_37427,00.html

4. Predvideni študijski rezultati

 • Študent bo zmožen razumeti in presojati novosti na področju davčnega sistema v okvirih EU.
 • Študent bo znal interpretirati odločitve evropskega sodišča v davčnih zadevah.
 • Študent bo sposoben zbrati in interpretirati  ustrezne podatke, ki so potrebni za oblikovanje presoj, vključno z razmislekom o tem kako zadeve izboljšati ali nadgraditi.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • seminar
 • projektno delo
 • seminarska naloga
 • študija primera

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ustni izpit 50%
 • seminarsko delo (npr. projektna naloga, seminarska naloga) 50%