775 Javne službe II

775 Javne službe II

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: strokovni izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 187
 • Nosilec: dr. Bojan Bugarič

1. Namen predmeta

Cilji:

 • Študentje nadgradijo znanje tako o režimu javne službe v nacionalni zakonodaji kot tudi v širšem pogledu – režim javne službe znotraj EU.
 • Študentje znajo uspešno in učinkovito planirati, organizirati, voditi in nadzirati nalog na ključnih procesnih in vodstvenih delovnih mestih ter so usposobljeni za reševanje najzahtevnejših problemov v javni upravi, ki zadevajo javne službe.
 • Študentje podrobno poznajo zadnje trende in bodočo perspektivo na področju javnih služb v RS in EU

Kompetence:

 • Študentje se  usposobijo za razumevanje kompleksnejših vprašanj, problemov in vsebin na področju javnih služb.
 • Študentje razvijejo sposobnost kreativnega razmišljanja in apliciranja novih spoznanj, ki jih pridobijo v sklopu tega predmeta, na druga interdisciplinarna področja.
 • Študentje preko aktivnega sodelovanja in reševanja različnih rešitev pridobijo sposobnost avtonomnega reševanje zahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov, ki jim bo v veliko korist pri njihovem nadaljnjem poklicnem in strokovnem delu.

2. Vsebina predmeta

 • Zgodovina javnih služb in načela javnih služb
 • Temelji pravnega režima javnih služb v pravnem redu RS: Zakon o zavodih, ZGJS ter področna zakonodaja
 • Trendi razvoja javnih služb v Evropi & Pravo EU in javne službe
 • SGEI (storitve splošnega ekonomskega pomena) & SSEI (socialne storitve splošnega pomena) & Univerzalna storitev kot nov koncept »evropske« javne službe
 • Financiranje javnih služb
 • Oblike izvajanja gospodarskih javnih služb
 • Javne službe in pravo državnih pomoči
 • Javne službe in konkurenčno pravo
 • Javne službe in javna naročila
 • Koncesija
 • Bolonjska reforma & Reforma zdravstva: Direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu
 • Zaključek: Javne služne med konkurenco in solidarnostjo

3. Študijska literatura

 • M.Krajewski, U.Neergaard, J.van de Groonden, eds., The Changing Legal Framework for Sevices of General Interest In Europe: Between Competition and Solidarity (T.M.C.Asser Press, 2009), str.1-267.
 • E. Szyszczak, The Regulation of the State in Competitive Markets in the EU, Oxford 2007, 1, 4, 5, 7, poglavje (150 strani)
 • T.Prosser, The Limits of Competition Law: Markets and Public Service, Oxford 2005, 1,2, 6, 7, 8 in 10 poglavje ( 129 strani)
 • B. Brezovnik, Izvajanje javnih služb in javno-zasebno partnerstvo (Lex Localis, 2008), str.1-248.

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje pridobijo znanje in razumevanje s področja javnih služb ter sposobnost uporabe tega znanja v praksi in na delovnem mestu. Študentje bodo natančno razumeli režim javnih služb, kar je učinkovita podlaga za nadaljevanje študija na doktorskem programu študija.

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanje: 1 skupina po 2 uri predavanj tedensko. Pri predavanjih bo poudarek na aktivnem sodelovanju študentov, uporabljena bo kombinacija ex-cathedra in sokratične metode.

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni izpit