774 Upravno procesno pravo

774 Upravno procesno pravo

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 10
 • Individualno delo: 210
 • Nosilec: dr. Polonca Kovač

1. Namen predmeta

Cilji:

 • na temelju pozitivnopravne ureditve in sodnih judikatov pozna procesno odločanje v upravnem procesnem pravu ter pravni položaj organa in stranke v nastali situaciji,
 • študentje poznajo in znajo oceniti zahtevne procesne situacije, ki nastajajo pri odločanju v upravnih stvareh na različnih upravnih področjih, in znajo reševati analogne probleme,
 • analizirajo prakso primerov, ki so jih obravnavali Upravno sodišče ali Vrhovno sodišče ali Ustavno sodišče Republike Slovenije, v nekaterih primerih tudi Evropsko sodišče za človekove pravice.

Kompetence:

 • sposobnost reševanja najzahtevnejših problemov upravne teorije in prakse,
 • sposobnost vodenja ljudi in projektov,
 • sposobnost refleksije in kritične analize,
 • sposobnost primerjalnopravne analize (v EU in drugod) ter samostojnega raziskovalnega dela z uporabo znanstvenih metod,
 • raba in razvoj strokovnega jezika in pripadnost profesionalni etiki.

2. Vsebina predmeta

 • Pojem javnega, upravnega in upravnega procesnega prava
 • Splošni in abstraktni ter posamični in konkretni upravni in drugi akti ter norme
 • Uprava in javnopravna zadeva – splošno in v okviru javnih služb
 • Pomen in operacionalizacija temeljnih načel ZUP, zakonitost, varstvo pravic strank itd.
 • Pristojnost v upravnem postopku kot ius cogens
 • Lastnost in položaj stranke kot izraz demokratičnosti
 • Občevanje med organi in strankami: jezik, vloge, vročanje in drugo
 • Roki v upravnem postopku
 • Začetek postopka, ugotovitveni in dokazni postopek ter izdaja odločb oz. sklepov  s poudarkom na inkvizicijski maksimi oz. dispozitivnosti pri začetku postopka in dokazovanju
 • Pravna sredstva v upravnih postopkih – njihova omejenost in pomen
 • Izvršba v upravnih postopkih kot orodje prisile
 • Sodni nadzor nad zakonitostjo posamičnih upravnih aktov

3. Študijska literatura

 • Androjna V., Kerševan. E.: Upravno procesno pravo, GV založba, 2006 (400 str.)
 • Breznik J. in drugi: Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem, GV Založba, Ljubljana, 2008 (cca 100 str.)
 • Breznik in drugi: Zakon o upravnem sporu s komentarjem, GV Založba, Ljubljana, 2008, (cca 100 str.)
 • Kovač, P., Remic, M., Sever, T.: Upravno-procesne dileme o rabi ZUP, Uradni list RS, Ljubljana, 2010, (100 str.) 
 • Čebulj, J. (2000): Posebnosti ustavne pritožbe s področja upravnega prava v Ustavno sodstvo (ur. Pavčnik, M., Mavčič, A.), Cankarjeva založba, Ljubljana.
 • Craig, P.: EU Administrative Law, Oxford University Press, 2006 (cca 100 str.)

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje poznajo dovoljen oz. nezakonit način upravnega procesnega postopanja in pravilno razlago procesnih institutov in procesno varstvo v postopku uveljavljanja pravic in nalaganja obveznosti pred organi uprave in drugimi organi, ki odločajo v upravnih stvareh. Tako so usposobljeni za razreševanje najzahtevnejših procesnih situacij, ki nastajajo pri odločanju v upravnih zadevah s področja materialnega upravnega prava. S tem pridobivajo sposobnosti vodenja zahtevnih upravnih sistemov in podsistemov izvršilne oblasti. Hkrati pa jim pridobljeno znanje omogoča opravljati svetovalno in operativno delo pri vseh subjektih, ki uveljavljajo pravice na področju upravnega prava. Prav tako pridobijo metodološko znanje raziskovanja v stroki in znanosti. Študenti so usposobljeni razvijati regulacijo in izvajanje upravnega procesnega prava kot dela izvajanja javnih politik.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja,
 • izdelava seminarske naloge, v kateri posamič ali v malih skupinah obravnavajo zahtevnejše institute oz. analizirajo judikate upravnega sodstva in ustavnega sodišča,
 • projektno delo kot raziskovalni seminar.

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • individualna ali skupinska seminarska naloga 20%
 • pisni ali ustni izpit 80%