548 Upravljanje z znanjem v upravi

548 Upravljanje z znanjem v upravi

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 40
 • Nosilec: dr. Marko Bohanec, dr. Ljupčo Todorovski

1. Namen predmeta

Namen predmeta je seznaniti slušatelje z vrstami sistemov in orodij za upravljanje z znanjem v državni upravi in njihovo aplikacijo. Cilj upravljanja z znanjem je integracija obstoječega eksplicitnega znanja z implicitnim, formalizacija in strukturiranje implicitnega znanja, ter razvoj protokolov za izmenjavo formaliziranega znanja. Slušatelji bodo seznanjeni z informacijskim vidikom zporavljanja z znanjem, ki se usredotoča na orodja in metode za zajem, formalizacijo, shranjevanje, dostopanje in izmenjavo znanja, ter širšim družbenim vidikom zajemanja znanja, ki vključuje metodologije za vrednotenje znanja, zaščito intelektualnih pravic, itd. Nenazadnje bo predmet na praktičnih primerih ilustriral različne aktivnosti upravljanja z znanjem, kot so: zajem, strukturiranje in formalni zapis različnih oblik implicitnega znanja z namenom učinkovitega shranjevanja in dostopanja, dostop do znanja, podatkov in inforamcij ter njihova izmenjava, ekstrakcija novega znanja iz zbirk podatkov s pomočjo metod strojnega učenja, ter integracija in koordinacija vsebine različnih informacijskih sistemov in sistemov za upravljanje z znanjem.

2. Povezanost predmeta z drugimi predmeti

Predmet se povezuje s predmetom Pravni vidiki managementa kadrov v upravi.

3. Vsebina predmeta

 • Shranjevanje podatkov
 • Fizična integracija podatkov
 • Semantična integracija podatkov
 • Predstavitev, shranjevanje in izmenjava znanja: Metode in formalizmi za predstavitev znanja, Metodologije za predstavitev in izmenjavo znanja na semantičnem spletu, Zbirke znanja
 • Dostopanje do podatkov in znanja
 • Ekstrakcijo in pridobivanje znanja iz podatkov
 • Izmenjava znanja: Intranet, Ekstranet, Portali, Oglasne deske 

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Data storage
 • Data integration
 • Semantic data integration
 • Knowledge formalization, representation, storage and exchange: Formalisms for knowledge formalisation and representation, Methodologies for knowledge representation, exchange and sharing on the Semantic Web, Knowledge Bases
 • Data and knowledge access
 • Data mining and knowledge discovery in databases
 • Knowledge exchange and sharing: from Intranet through Portals to Semantic Web

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Ruggles R. Knowledge Management Tools. Butterworth-Heinemann, 1996
 • Marco, D. Building and Managing the Meta Data Repository: A Full Lifecycle Guide. John Wiley & Sons, 2000
 • Kimball, R., Ross M. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (Second Edition). John Wiley & So, 2002
 • Tiwana, A. The Knowledge Management Toolkit: Practical Techniques for Building a Knowledge Management System. Prentice Hall, 2003.

b) dodatna literatura in viri

 • Rose Dieng (Ed). Knowledge Engineering and Knowledge Management: Methods, Models, and Tools: 12th International Conference - Proceedings (Lecture Notes in Artificial Intelligence), 2000.
 • Wittern, I.H., Frank, E. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques with Java Implementations. Morgan Kaufmann, 1999.
 • Nonaka, I, Takeuchi, H. The knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford Univ. Press, 1995.
 • http ://www.kdnuggets.com/

6. Obveznost študentov

Obvezna udeležba na predavanjih ter izdelava seminarske naloge v okviru seminarja.

7. Metode učenja in poučevanja

Predavanja: 30 ur

Predavanja dopolnjujejo vaje, ki omogočajo poglabljanje snovi z analizo in diskusijo konkretnih rešitev upravljalskih informacijskih sistemov. Integralni del vaj je načrtovanje in izvedba izbranega upravljalskega informacijskega sistema.

V okviru aktivnega dela pri seminarjih se študentje seznanijo predvsem z analizo seminarskih nalog, njihovo diskusijo in temeljito predstavitvijo.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Predmet pri študentu razvija razumevanje koncepta upravljalskih informacisjkih sistemov in njihovega mesta v sodobni upravi, poznavanje ustreznih pristopov, metod, tehnik in programske opreme z namenom načrtovanja konkretnih rešitev na tem področju.

9. Oblike preverjanja znanja

Končna ocena je določena na osnovi ustnega izpita, ki ima praviloma pet vprašanj. Končno oceno je mogoče izboljšati z aktivnim sodelovanjem pri seminarjih in reševanjem praktičnih nalog, ki se vrednoti sproti v obliki "bonus" točk.