547 Upravljanje organizacjskih sprememb

547 Upravljanje organizacjskih sprememb

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur:40
 • Nosilec: dr. Cene Bavec

1. Namen predmeta

Študenti se bodo seznanili z sodobno teorijo organizacije, vključno s teorijo virtualnih organizacij. Poudarek bo na tistih vidikih sodobne teorije organizacije, ki so pomembne za delovanje upravnih sistemov. Podrobneje se bodo seznanili z vplivom informacijskih in komunikacijskih tehnologij na organizacijske spremembe. Predstavljene bodo tudi managerske metode in tehnike, ki se uporabljajo pri upravljanju z organizacijskimi spremembami.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje in gradi na predmetu Sodobna teorija organizacije.

3. Vsebina predmeta

 • Osnove sodobne teorije organizacije
 • Vpliv informacijskih in komunikacijskih tehnologij na organiziranost v upravi
 • Prilagodljivost upravnih sistemov
 • Preklopno načelo in metamanagement v upravnem okolju
 • Vključevanje zasebnih organizacij v delovanje uprave
 • Študijski primeri iz EU in nekaterih razvitih držav ter Slovenije

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Contemporary Theory of Organization
 • Influence of ICT on organization in Public Administration
 • Organizational Flexibility in Public Administration
 • Switching Principle and Metamanagement in Public Administration
 • Outsourcing to Private Sector
 • Case studies from EU and Slovenia

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Mowshowitz Abbe, (2002). Virtual Organization: Toward a Theory of Societal Transformation Stimulated by Information Technology, Greenwood Press
 • Hal G. Rainey. (2003). Understanding and Managing Public Organizations (3rd ed.). San Francisco: Jossey-bass.
 • Ulrich J. Franke Managing (2002), Virtual Web Organizations in the 21st Century: Issues and Challenges, Cranfield University, United Kingdom

b) dodatna literatura in viri

 • Virtual Organization NET - www.virtual-organization.net
 • Bavec, C. (2002). Na poti k teoriji virtualnih organizacij. Organizacija (Kranj), 2002, 35, 4, str. 221-227

6. Obveznost študentov

Seminarska naloga

7. Metode učenja in poučevanja

Predavanja: uvodna predstavitev sistemov socialne varnosti v svetu in v Sloveniji. Predstavitev metod in načina študija predmeta ter izhodišč za znanstveno analizo tematike.

Predstavitev strokovnih izhodišč in temeljev vsebine predmete in usmerjanje študentov k poglobljeni znanstveni analizi izbranih vprašanj.

Seminarska naloga: študentje pri predmetu izdelajo seminrsko nalogo, z vsemi potrebnimi elementi, jo analizirajo ter predstavijo.

8. Splošne in predmetno-specifične kompetence

Študij študentom omogoča poglobitev in opredelitev znanj, pridobljenih v dodiplomskih programih prve stopnje. Pridobljena znanja in veščine študentom zagotavljajo tudi zmožnosti za zahtevnejše oblike reševanja problemov v praksi. Pridobljena znanja študentom zagotavljajo možnost, da se aktivno vključujejo v zahtevnejše oblike dela državnih organov in organizacij, ki opravljajo javne službe. Seminarski način študija študentom omogoča seznanitev z metodologijo raziskovanja na področju upravljanja organizacijskih sprememb. Spodbuja jih k razvijanju veščine govorništva ter k načrtovanju novih raziskovanj na področju organizacijskih sprememb.

9. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Zagovor seminarske naloge, ustni izpit.