546 Teorija informacijskih sistemov

546 Teorija informacijskih sistemov

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 40
 • Nosilec: dr. Marjan Krisper

1. Namen predmeta

Študentje v okviru predmeta spoznajo teorijo in širše področje informacijskih sistemov ter potrebo in pomen po njihovi vpeljavi v organizacijske in poslovne sisteme.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje s predmeti znotraj upravno-informacijske smeri.

3. Vsebina predmeta

 • Podatki, informacije, znanje, informacijski sistemi in tipi informacijskih sistemov
 • Entitete, objekti
 • Teorija informacij: entropija in informacijski sistem
 • Organizacija, organizacijski sistem, poslovni model
 • Poslovne funkcije, poslovni procesi in arhitektura informacijskega sistema
 • Ekonomski vidiki in učinkovitost informacijskih sistemov
 • Integralni poslovni informacijski sistemi
 • Kategorije informacijskih sistemov
 • Ovire pri uvajanju informacijskih sistemov
 • Vrednotenje informacijskih sistemov
 • Informacijski sistemi in elektronsko poslovanje
 • Osnove razvoja informacijskih sistemov

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Data, information, knowledge, information systems and types of information systems
 • Entities, structures
 • Information theory: entropy and information system
 • Organisation, organisational system, business model
 • Business functions, business processes and architecture of the information system
 • Economic aspects and efficiency of information systems
 • Integrated business information systems
 • Categories of information systems
 • Barriers to the introduction of information systems
 • Evaluation of information systems
 • Information systems and electronic business
 • Basis for the development of information systems

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • S. Alter: Information Systems: , Addison-Westley, 2002
 • M. Krisper et. al.: Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov, Center Vlade RS za informatiko, Ljubljana, 2004 

6. Obveznost študentov

Izdelava seminarske naloge v okviru seminarja.

7. Metode učenja in poučevanja

Predmet je razdeljen na dva sklopa. Dve tretjini predavanj je namenjenih obravnavi teoretične snovi, ena tretjina pa prikazu znanja na aktualnih primerih oziroma analizi primerov iz prakse ter njihovi oceni.

Študentje bodo prisostvovali na predstavitvah aktualnih primerov iz prakse, ki jih bodo predstavili izkušeni strokovnjaki iz praske. V okviru raziskovalne skupine bodo izdelali raziskovalno nalogo. Seminarsko nalogo bodo oddali in javno predstavili pred kolegi.

S pomočjo elektronske klepetalnice bodo lahko spremljali zanimive dogodke in aktualne primere, tako domače kot tudi tuje.

8. Splošne in predmetno-specifične kompetence

Študentje bodo poglobili predvsem teoretično znanje in razumevanje managementa informacijskih virov, kot nadgradnjo znanja pridobljenega skozi prvo stopnjo izobraževanja. Usposobili se bodo za samostojno uporabo tega znanja pri reševanju najzahtevnejših problemov v upravi na obravnavanem področju ter razvijanje novega znanja na teh osnovah. To znanje so sposobni povezovati z drugimi tematskimi področji, ga posredovati naprej in uporabljati pri samostojnem raziskovanju. S pomočjo tega predmeta študent pridobi določene učne spretnosti, ki mu omogočijo samostojno učenje, samostojno usmerjanje svojega strokovnega izpopolnjevanja in so dobro pripravljeni na nadaljevanje študija na 3. stopnji.

9. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Ustni izpit ter seminarsko naloga.