545 Sodobna teorija organizacije

545 Sodobna teorija organizacije

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 40
 • Nosilec: dr. Štefan Ivanko

1. Namen predmeta

Predmet >sodobna teorija organizacije< nudi študentom, (spo)znanja za razumevanje in spreminjanje organizacije. Poudarek je na sodobnih organizacijskih teorijah z vidika njihove uporabnosti v sodobnih organizacijah ter poglobljenega znanstvenega raziskovanja.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje s predmetom Upravljanje organizacijskih sprememb.

3. Vsebina predmeta

 • Vloga in pomen sodobne organizacije za človeka in družbo
 • Razvoj organizacijske vede
 • Oris klasičnih organizacijskih teorij z vidika uporabnosti v sodobnih razmerah
 • Oris neoklasičnih organizacijskih teorij z vidika uporabnosti v sodobnih razmerah
 • Sodobna teorija organizacije
 • Težnje v razvoju, poslovanju in organiziranosti sodobnih organizacij
 • Viri preblikovanja in uspešnosti delovanja sodobnih organizacij 

 

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Role and Importance of Modern Organisation
 • Development of the Organisational Science
 • Classical Organisational Theories in Modern Conditions
 • Neoclassical Organisational Theories in Modern Conditions
 • Modern Theory of Organisation
 • Trends in Development, Operation and Organisation of Modern Organisations
 • The Sources of Restructuring and Efficiency in the Operation of Modern Organisations

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Ivanko, Š.: Oris sodobnih organizacijskih teorij, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2004.
 • Ivanko, Š.: Organiziranje dela v Možina et al: Management nova znanja za uspeh, Didakta, Radovljica, Radovljica 2002 (del monografije).
 • Ivanko, Š.: Oblikovanje in razvoj organizacije v Možina et al: Management nova znanja za uspeh, Didakta, Radovljica, Radovljica 2002 (del monografije
 • Scott, W. R.: Institution and the Organization. Sage, London, 1995.

b) dodatna literatura in viri

 • Sorge, A.: Organization, Thomson Learning, Berkshire House, London 2002.
 • Daft, R.: Organization Theory & Design, Sixth Edition, West Publishing Company, 1998.
 • Gabrijelčič, J.: Od kakovosti k odličnosti po poti organizacijskega razvoja, Dolenjska založba, Novo mesto 1995.
 • Organizacija, revija za management, informatiko in kadre, Moderna organizacija, Kranj - tekoče spremljanje člankov in razprav s področja organizacije.

 

6. Obveznost študentov

Priprava in predstavitev seminarske naloge.

7. Metode učenja in poučevanja

 • Predavanja: Obrazložitev pojmov in temeljnih kategorij s področja sodobne teorije organizacije
 • Vaje: Razprava in oblikovanje skupnih stališč s področja sodobne organizacijske teorije. Šudentje predstavijo svoje seminarske naloge kot podlago za razpravo o uspešnosti izdelanih seminarskih nalog.
 • Vaje omogočajo študentu poglabljanje snovi v obliki razprav in dajanja odgovorov na vprašanja, ki se pojavijo ob razpravi predstavljenih seminarskih nalog. Del vaj pa je namenjen obravnavanju in reševanju konkretnih organizacijskih primerov iz prakse uspešnih organizacij.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Splošne in predmetno specifične kompetence, ki si jih študent pridobi s študijem predmeta so zlasti:

 • poglobljeno poznavanje in razumevanje organizacijskih sistemov in procesov v poslovnem okolju organizacije.
 • zmožnost empatije, poznavanje in razumevanje razvojnih teženj, razlik in potreb posameznika in organizacije.
 • poglobljeno znanje o organizacijskih konceptih in doktrinah, njihovih filozofskih in zgodovinskih temeljih in zmožnost interdisciplinarnega povezovanja.
 • poznavanje vsebine in načinov dela s področja sodobne organizacije.
 • sposobnost zagotavljanja nenehnega izboljševanja organizacije, procesov in izdelkov.
 • poznavanje, spremljanje, vrednotenje organizacijskih kategorij.
 • odkrivanje, analiziranje in reševanje problemov, ki zadevajo snovanje, oblikovanje in uvajanje sodobnih organizacijskih rešitev.
 • poznavanje organizacijskih teorij in obvladovanje interdisciplinarnega načrtovanja politike, strategije in organizacijskih struktur.
 • poznavanje in razumevanje elementov okolja, ki vplivajo na organizacije.
 • poznavanje in razumevanja človeškega dejavnika v organizaciji. 

 

9. Oblike preverjanja znanja

Skupno in končno oceno sestavlja ocena, določena na podlagi doseženega števila točk na izpitu čez celotno snov do 60 točk in do 40 točk za uspešno obranjeno seminarsko nalogo ter do 20 točk iz aktivnega sodelovanja študenta na vajah.

Izpit je ustni.