544 Socialna varnost

544 Socialna varnost

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 40
 • Nosilec: dr. Zvone Vodovnik

1. Namen predmeta

Izvajanje predmeta bo omogočilo študentom poglobitev znanj, pridobljenih v okviru prvostopenjskega visokošolskega študija tematike delovnih, uslužbenskih in socialnih razmerij. Pri predmetu bo študentom predstavljena tematika izbranih aktualnih poglavij s področja zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti, zdravstva in pokojninsko invalidskega zavarovanja. Študentje bodo ob študiju zgodovinskih, primerjalnih in pozitivno pravnih tem z omenjenih področij pridobili znanja o stanju in perspektivah razvoja pravne ureditve omenjenih področij.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje s predmetom Ustavno sodno varstvo pri upravnih aktih.

3. Vsebina predmeta

 • Globalizacija in spreminjanje sistemov socialne varnosti
 • Vloga države in institucij civilne družbe
 • Zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti
 • Zdravstveno zavarovanje in zdravstveno varstvo
 • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

 

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Globalisation and its influence on the development of social security sub-systems
 • The role of the state and civil society
 • Employment schemes and unemployment protection programmes
 • Health insurance and health care
 • Pension and disability insurance

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Kavar Vidmar A., Cvetko A., Social security - Slovenia, Kluwer International, Haag, 2004,
 • Bubnov Škoberne A., Pravni vidiki socialne varnosti za brezposelne, ČZ Uradni list RS, Ljubljana 1997,
 • Vodovnik Z., Poglavja iz delovnega in socialnega prava, Fakulteta za upravo, Ljubljana 2003
 • http--www.col.int-T-E-Social_cohesion-Social _policies
 • Berkowitz M., Modifiying Disability Benefit Programs to Encourage Employment, Rehabilitation International, New York 1990

b) dodatna literatura in viri

 • Rus V., Socialna država in država blaginje, Domus, Ljubljana 1990
 • Lampe R., Sistem pravice do zasebnosti, Bonex, Ljubljana 2004
 • ilo.lex.ilo.ch/1567/english

 

6. Obveznost študentov

Program se izvaja v obliki predavanj ter seminarjev. Študentje pripravijo seminarsko nalogo v obsegu 10 do 15 strani teksta ob upoštevanju pozitivno pravnih predpisov, literature in sodne prakse ter jo predstavijo ter aktivno sodelujejo v razpravi.

7. Metode učenja in poučevanja

 • Predavanja: uvodna predstavitev sistemov socialne varnosti v svetu in v Sloveniji. Predstavitev metod in načina študija predmeta ter izhodišč za znanstveno analizo tematike. Predstavitev strokovnih izhodišč in temeljev vsebine predmete in usmerjanje študentov k poglobljeni znanstveni analizi izbranih vprašanj.
 • Seminar: študenti izberejo temo, ki jo v sodelovanju z izvajalcem predmeta analizirajo ob upoštevanju ustreznih metod pravne analize. Temo predstavijo celotni skupini študentov. Izvajalec predmeta usmerja razpravo ter oblikuje sklepe v zvezi s preverjanjem hipotez.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Študij študentom omogoča poglobitev in opredelitev znanj s področja socialne varnosti, pridobljenih v dodiplomskih programih prve stopnje. Temelj poglobljenega pravnega študija izbranih področij socialne varnosti so tudi ekonomska ter organizacijska znanja, ki si jih pridobijo študenti pri študiju obveznih predmetov. Poglobljeni študij posameznih podsistemov socialne varnosti študentom omogoči obvladovanje pravnih znanj, ki so nujno potrebna za upravljanje različnih vrst organizacij, ki skrbijo za zagotavljanje socialne varnosti prebivalstva. Pridobljena znanja in veščine študentom zagotavljajo tudi zmožnosti za zahtevnejše oblike nadzora nad odločanjem o pravicah oseb s področja socialne varnosti. Pridobljena znanja študentom zagotavljajo možnost, da se aktivno vključujejo v zahtevnejše oblike dela državnih organov in organizacij, ki opravljajo javne službe. Seminarski način študija študentom omogoča seznanitev z metodologijo raziskovanja na področju socialne varnosti. Spodbuja jih k razvijanju veščine govorništva ter k načrtovanju novih raziskovanj na področju socialne varnosti.

9. Oblike preverjanja znanja

Ocena študenta (100 možnih točk) sestoji iz treh komponent:

 • ocena splošnega znanja (ustni izpit): do 50 točk
 • ocena znaj pridobljenih v razpravah na seminarjih (ustni izpit): do 30 točk
 • ocena izdelave in predstavitve seminarske naloge: do 20 točk

 

Za pozitivno oceno je treba doseči najmanj 50 % točk pri vsaki komponenti.