543 Projektiranje informacijskih sistemov

543 Projektiranje informacijskih sistemov

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 40
 • Nosilec: dr. Miro Gradišar

1. Namen predmeta

Pri tem predmetu proučujemo različne metode in tehnike razvoja in vzpostavljanja informacijskih sistemov (IS). Ugotavljamo, kako so metode nastale, se razvijale, kakšno je trenutno stanje in kakšne so smernice razvoja ter kako jih uvajamo, kombiniramo in uporabljamo v različnih praktičnih okoljih. Študent bo sposoben s pridobljenim znanjem izbrati in uporabiti ustrezno metodo za razvoj informacijskih sistemov v praksi.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje s predmeti znotraj upravno-informacijske smeri.

3. Vsebina predmeta

 • Vidiki razvoja IS, modeliranje, programska rešitev, okolje razvoja
 • Metode, procesno usmerjene, predmetno usmerjene
 • Tehnike, podatkovne, procesne, projektno vodenje
 • Primerjava metod in tehnik projektiranja informacijskih sistemov

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Themes in information systems development, modelling, application development, environment
 • Methods, process-oriented, object-oriented
 • Techniques, data techniques, process techniques, project management techniques
 • Information systems development method and technique comparisons

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • D. Avison et al., Information systems development, McGraw-Hill, London 2003
 • M. Gradišar, Uvod v informatiko, Založništvo Ekonomske fakultete, Ljubljana 2003

b) dodatna literatura in viri

 • G. B. Shelly et al.: Systems Analysis and Design, Fifth edition, Thomson, Boston 2003
 • R. Vitgen et al.: Developing web information systems, BH, Oxford 2002
 • scsite.com/sad5e
 • Aktualni članki in drugo gradivo po izboru nosilca predmeta

 

6. Obveznost študentov

Sodelovanje v razredu, sprotno delo, skupinska izdelava in zagovor seminarske naloge.

7. Metode učenja in poučevanja

 • Predavanje: 2 uri predavanj tedensko.
 • Vaje: Vaje so seminarske, ki omogočajo poglabljanje in utrjevanje snovi ob reševanju nalog in praktične, na katerih študenti v skupinah med semestrom razvijejo praktičen primer informacijskega sistema do nivoja oblikovanja tako, da uporabijo za ta primer ustrezno metodo.
 • Elektronska klepetalnica : Študenti odgovarjajo na vprašanja iz snovi s predavanj in razpravljajo o temah, ki jih določi nosilec predmeta. Sodelovanje študentov v klepetalnici se ocenjuje. Klepetalnica je ekvivalent 1 šolske ure vaj.

 

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Študent zna uporabiti svoje znanje in razumevanje področja razvoja informacijskih sistemov ter je zmožen reševanja problemov v novih ali neobičajnih razmerah, ki pri razvoju in projektiranju informacijskih sistemov v praksi pogosto nastanejo.

9. Oblike preverjanja znanja

Končna ocena je odvisna od vsote točk (največ 100), ki jih študent zbere na ustnem izpitu ter predstavitvi seminarske naloge. Pozitivni rezultat je od 60 do 100 točk: 60-67: zd (6), 68 -75: db (7), 76 - 83: pd (8), 84 - 91: pd (9) in 92 - 100: odl (10).