542 Operacijske raziskave v upravi

542 Operacijske raziskave v upravi

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 40
 • Nosilec: dr. Srečko Devjak

1. Namen predmeta

Metode operacijskega raziskovanja so metode, ki so namenjene obvladovanju kompleksnih problemov in oblikovanju sintetičnih informacij o njihovem optimalnem reševanju. Problemi reševanja optimalnega: nabora in dinamike investicijskih projektov, alokacije zmogljivosti izvajalcev storitev, organiziranja upravnega postopka, logistike v upravi, ipd.

V tem okviru so metode linearnega programiranja, mrežnega programiranja in multivariantne analize dosegle visoko raven aplikacije. Aplikacija metod nelinearnega programiranja, stohastičnega programiranja, teorije iger, teorije množične strežbe, teorije odločitev in druge metode z razvojem ustrezne računalniške, kar omogoča nagel razvoj računalniške opreme.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet je metodološki in je osnova za opravljanje empiričnih kvantitativnih raziskav ter razvojnimi projekti kjer je optimalnost rešitve ali njene izvedbe posebej izpostavljena. Kot tak je povezan s vsemi predmeti, kjer se študentje srečujejo z optimizacijo ekonomko- organizacijskih rešitev problemov.

3. Vsebina predmeta

 • Uvodna prestavitev metod operacijskega raziskovanja
 • Kvantitativni modeli
 • Linearni program
 • Mrežni program
 • Teorija množične strežbe
 • Mehka logika
 • Uporaba oprecijskih raziskav pri kompleksnih problemih v upravi

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Operational Research Methods
 • Quantitative Models
 • Linear Program
 • Network Program
 • Queueing Theory
 • Fuzzy Logic
 • Application of Operational Research to Complex Problems in Public Administration

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Winston, Wayne L.: Operations research: applications and algorithms, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California, 1994
 • Hudoklin- Božič: Stohastični procesi, Moderna organizacija, Kranj, 1999
 • Vujošević, M.: Operaciona iztraživanja, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 1999

b) dodatna literatura in viri

 • Downing, D., Clark J.: Quantitative Methods, Barron's Educational Series, Inc., New York, 1988
 • Meško, I.: Metode optimiranja, I. in II.del, Univerza Maribor, Ekonomsko - poslovna fakulteta, Maribor, 1986.
 • Sachs, L. : Angewandte Statistik, Anwendung statisticher Methoden, Berlin, Springer - Verlag, 1992,
 • Dodatna literatura bo podana vsako leto sproti, na predavanji in seminarjih.

6. Obveznost študentov

Študent mora aktivno sodelovati na seminarjih in na predavanjih. Obvezno mora pripraviti seminarsko nalogo in jo javno predstaviti.

7. Metode učenja in poučevanja

Predavanja:

 • predstavitev namena uporabe metod operacijskega raziskovanja v upravi, spoznavanje pojmov optimizacijski cilji, kriteriji, pogoji,
 • modeliranje in simulacije, prednosti in možnosti uporabe:
 • spoznavanje metod in pripadajočih programskih orodij: linearni program, mrežni program, teorija množične strežbe, mehka logika
 • primeri uporabe metod operacijskega raziskovanja

 

Seminarji:

 • oblikovanje modelov in uporaba računalniških orodij na področjih: izvajanja storitev(nalog), izbora optimalnih alokacij in zmogljivosti za izvajanje storitev, optimizacije upravnih in drugih postopkov, optimizacije ekonomskih učinkov, dinamike investicijskih projektov

Raziskave:

 • primeri izdelave različnih optimizacij, delo v skupinah, predstavitve primerov raziskav in diskusija

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Študent:

 • pozna obravnavane optimizacijske metode in področja možne uporave,
 • je sposoben sestaviti optimizacijske modele za probleme, kjer je dopustna uporaba metod linearnega ali mrežnega programiranja,
 • uporablja računalniška orodja, ki nudijo možnost uporabe vseh obravnavanih metod,
 • koncipira in izdela modele, ki v javnem sektorju omogčajo optimiranje rešitev,
 • pozna načine za nazoren prikaz rezultatov optimizacij in predstavitev vplivov različnih dejavnikov na spreminjanje rešitve optimizacije,.
 • pozna pomen in načine optimiranja programa projektov v proračunskem procesu,
 • pozna prednosti modelskega obravnavanja pojavov in pomen za uspešnost koordinacije med timi,
 • uspešno sodeluje v procesu timskega dela, ki je potrebno pri izvajanju kompleksnih optimizacijskih projektov, ter ovrednoti timski proces dela. 

 

9. Oblike preverjanja znanja

Empirična raziskava v obliki seminarske naloge z ustnim zagovorom ter ustni izpit.