541 Mednarodno varstvo človekovih pravic

541 Mednarodno varstvo človekovih pravic

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 40
 • Nosilec: dr. Alenka Kuhelj

1. Namen predmeta

V okviru predmeta bomo predstavili pravno ureditev človekovih pravic in temeljnih svoboščin v svetu, s posebnim poudarkom na ustreznih listinah, sprejetih v okviru OZN in najpomembnejših evropskih listinah s tega področja. Posebej izčrpno in podrobno bomo predstavili Svet Evrope in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, s poudarkom na Evropskem sodišču za človekove pravice. V prikaz sodi tudi pravna ureditev človekovih pravic in svoboščin, predvidena v Listini temeljnih pravic Evropske unije, kot tudi v osnutku Ustavne pogodbe o Evropski uniji ter problematizacija razmerja med Evropsko unijo in Svetom Evrope na tem področju.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet gradi na predmetu Institucije EU.

3. Vsebina predmeta

 • OZN in Splošna deklaracija človekovih pravic
 • Osebnostne in državljanske pravice
 • Pravno varstvo
 • Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
 • Svet Evrope
 • Evropska unija in človekove pravice
 • Osnutek Ustavne pogodbe o Evropski uniji
 • Varstvo človekovih pravic v neevropskih državah 

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • The UN and The Universal Declaration of Human Rights
 • Civil and Political Rights
 • Equal Protection of the Law
 • International Covenant on Civil and Political Rights
 • International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
 • The European Council
 • European Union and Human Rights
 • Draft Treaty Establishing a Constitution for Europe
 • Protection of Human Rights in Non-European Countries

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Andrew Williams, EU Human Rights Policies- A Study in Irony, 2005
 • Clare Ovey and Robin White, Jacobs and White: The European Convention on Human Rights,Fourth Edition, 2006
 • Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah, Svet Evropo Publishing and Documentation Service, Strasbourg, 1991
 • Alenka Kuhelj, Varstvo zasebnosti, veroizpovedi in izražanja v pravu  Sveta Evrope, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2004
 • www.echr.coe.int/echr/

b) Dodatna literatura in viri

 • Lorand Bartels, Human Rights Conditionality in the EU's International Agreements,      2005
 • Mark W. Janis, Richard S. Kay, and Anthony W. Bradley, European Human Rights Law, Text and Materials,Third Edition, 2008
 • www.sigov.si/svez/,

c) Pravni viri

 • Splošna deklaracija človekovih pravic;
 • Evropska konvencija o človekovih pravicah;
 • Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah;
 • Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah;
 • Lizbonska pogodba;
 • Listina o temeljnih pravicah Evropske unije.

6. Obveznost študentov

Aktivna in 75% udeležba na seminarjih ter ustni izpit.

7. Metode učenja in poučevanja

Osnovna oblika dela so predavanja, ki obsegajo dve tretjini skupnega števila ur. Dve tretjini ur pa sta namenjeni uporabi pridobljenega znanja na konkretnih primerih oziroma analizi znanja iz prakse. Študentje se bodo seznanili tudi z osnovnimi zakonitostmi raziskav, njihove opredelitve in predstavitve.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Študentje bodo pri tem predmetu poglobili predvsem teoretično znanje in razumevanje temeljnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin v svetu. Nadgradili bodo znanje pridobljeno na dodiplomski stopnji. Pridobljeno znanje so sposobni povezovati z drugimi tematskimi področji, ga posredovati naprej in uporabljati na področju znanstvenega raziskovanja. S pomočjo tega predmeta študent pridobi določene učne spretnosti, ki mu omogočijo samostojnega učenja, samostojnega usmerjanja svojega strokovnega izpopolnjevanja in so dobro pripravljeni na nadaljevanje študija na 3. stopnji.

9. Oblike preverjanja znanja

Znanje se preverja v obliki ustnega izpita. V okviru seminarske naloge študentje izdelajo tudi predlog rešitve določenega problema z uporabo znanja, pridobljenega na podlagi seminarjev.