540 Management informacijskih virov

540 Management informacijskih virov

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 40
 • Nosilec: dr. Mirko Vintar

1. Namen predmeta

Delovanje upravnih sistemov postaja vse bolj odvisno od uporabe sodobnih informacijskih ter komunikacijskih tehnologij. Njihova uporaba naglo spreminja naravo upravnega poslovanja ter storitve, ki jih uprava nudi uporabnikom. Naglo vstopamo v obdobje tako imenovane e-uprave. Zato je osrednji namen predmeta predstaviti študentom glavne razvojne smeri tehnološkega razvoja uprave ter možnosti, ki jih nudi uporaba sodobnih tehnologij pri povečevanju učinkovitosti ter kakovosti storitev javnega sektorja. Učinkovito upravljanje informacijske infrastrukture postaja eden strateških dejavnikov uspeha in s tem pomembno področje managementa. Študentje se bodo seznanili z nekaterimi izbranimi temami s področja informacijskega managementa ter možnimi pristopi pri njihovem obvladovanju.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje s predmeti znotra upravno-informacijske smeri ter z obveznim predmetom Upravno-informacijsko pravo.

3. Vsebina predmeta

 • Poslovne strategije in razvoj informacijskih virov
 • Informacijska tehnologija in učeča se organizacija
 • Opredelitev temeljnih informacijskih virov
 • Pristopi k upravljanju informacijskih virov
 • Normativni vidiki upravljanja informacijskih virov
 • Varnostni vidiki upravljanja informacijskih virov
 • Izobraževanje in kadri 

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Business Strategies and the Development of Information Resources
 • Information Technology and Learning Organization
 • The Concept of Basic Information Resources
 • Information resource Management
 • Legal Aspects of Information Resource Management
 • Security Aspects of Information Resource Management
 • Human Resources Development

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Boar, B.H. Strategic Thinking for Information Technology, John Wiley and Sons, New York, 1997.
 • Modra knjiga- Slovenija kot informacijska družba. Uporabna informatika, let. VIII, posebna številka.
 • URL: " www.drustvoinformatika.si/publikacije/modraknjiga.pdf ".
 • Strategije e-poslovanja v javni upravi za obdobje od leta 2001 do leta 2004. URL: " www.gov.si/cvi/SEP-dv.pdf ". 7.2.2001.
 • Strokovne razprave: Reinermann H., ElectronicGovernance andElectronic Government: do Politicians and the Internet need eachOther?, Revija uporabna informatika, letnik IX, štev.1, 2001
 • Tematska številka revije Uporabna informatika na temo 'Evropa in globalna informacijska družba', letnik II, štev. 4, 1994
 • Tematska številka revije Uporabna informatika na temo 'elektronsko poslovanje',letnik VII, štev. 4, 1999
 • Tematska številka revije Uporabna informatika na temo e-uprava, (v pripravi)
 • TURBAN, E., E. MC LEAN, J. WETHERBE. Information Technology for Management, John Wiley and Sons Inc., New York, 1999
 • Wysocki, K.R. in R. L. DeMIchiell. Managing Information Across the , John Wiley and Sons Inc., New York, 1997
 • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ( ZEPEP). Ur. list RS, št. 57/2000.
 • Zbornik posvetovanja 'Dnevi slovenske uprave', Portorož, 1999, 2000, 2001
 • Zborniki posvetovanja 'INDO'
 • Zbornik znanstvenih razprav Visoke upravne šole, VUŠ, 2001

b) dodatna literatura in viri

 • Hammer, M., Champy, J.(1996): Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution; London: N. Brealey Publishing,1996; ISBN: 1-85788-0560.
 • Scheer August-Wilhelm (2000): ARIS - Business Process Modeling;
 • SpringerVerlag Berlin Heidelberg New York; ISBN: 3-540-65835-1.
 • Davenport H. Thomas (1993): Process Innovation; Reengineering Work throough Information technology; Harvard Business School Press Boston, Massachusetts; ISBN: 0-87584-366-2.
 • Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. (1998): The Unified Modeling Language
 • User Guide; Library of Congress Cataloging-in-Publication Data; ISBN:0201571684.
 • Scholz - Reiter B., Stickel E. (1996): Business Process Modelling; Springer Verlag Berlin Heidelberg New York Tokyo; ISBN: 3-540-61707-8.

6. Obveznost študentov

Seminarska naloga in ustni izpit.

7. Metode učenja in poučevanja

Predmet je razdeljen na dva sklopa. Dve tretjini predavanj je namenjenih obravnavi teoretične snovi, ena tretjina pa prikazu znanja na aktualnih primerih oziroma analizi primerov iz prakse ter njihovi oceni. Študentje bodo prisostvovali na predstavitvah aktualnih primerov iz prakse, ki jih bodo predstavili izkušeni strokovnjaki iz praske. V okviru raziskovalne skupine bodo izdelali raziskovalno nalogo. Seminarsko nalogo bodo oddali in javno predstavili pred kolegi.

S pomočjo elektronske klepetalnice bodo lahko spremljali zanimive dogodke in aktualne primere, tako domače kot tudi tuje.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Študentje bodo poglobili predvsem teoretično znanje in razumevanje managementa informacijskih virov, kot nadgradnjo znanja pridobljenega skozi prvo stopnjo izobraževanja. Usposobili se bodo za samostojno uporabo tega znanja pri reševanju najzahtevnejših problemov v upravi na obravnavanem področju ter razvijanje novega znanja na teh osnovah. To znanje so sposobni povezovati z drugimi tematskimi področji, ga posredovati naprej in uporabljati pri samostojnem raziskovanju. S pomočjo tega predmeta študent pridobi določene učne spretnosti, ki mu omogočijo samostojno učenje, samostojno usmerjanje svojega strokovnega izpopolnjevanja in so dobro pripravljeni na nadaljevanje študija na 3. stopnji.

9. Oblike preverjanja znanja

Vključenost v raziskave obravnavanega področja. Izdelava seminarske naloge (10 - 15 strani) - javna predstavitev.

Ustni izpit.