539 Davčni postopek

539 Davčni postopek

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 40
 • Nosilec: dr. Polona Kovač

1. Namen predmeta

Študij posebnih upravnih postopkov je namenjen specialnemu spoznavanju upravnega procesnega delovanja nekaterih organov državne uprave na določenih upravnih področjih, kjer pravila upravnega postopka ne ustrezajo naravi pravic in obveznosti stranke v postopku in specifičnosti upravnih zadev. Poglavitno tovrstno področje je davčno, zato se nameni tematiki samostojen predmet. V teku študija si študentje pridobijo znanje o procesnih in materialno-pravnih institutih davčnih postopkov v skladu z zakonom iz l. 2006 (ZDavP-2) in o dovoljenem delovanju davčnih organov oz. drugih, ki smiselno ravnajo po ZDavP-2. Problematika se predstavi ne le z vidika davčnih organov oz. zavezancev, ampak je davčni postopek opredeljen kot prototip posebnega upravnega postopka s subsidiarno rabo ZUP.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje s predmetom Davčni sistem, ki je znotraj uprano-ekonomske smeri.

3. Vsebina predmeta

 • Opredelitev davkov
 • Posebna načela davčnega postopka
 • Zavezanci za davek.
 • Davčna obveznost
 • Davčna tajnost.
 • Davni postopek
 • Odmera davkov
 • Davčni nadzor
 • Davčna izterjava
 • Mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • The Concept of Taxes
 • Specific Principles of Tax Procedure
 • Taxpayers
 • Tax Liability
 • Tax Confidentiality
 • Tax Procedure
 • Tax Assessment
 • Auditing
 • Tax Recovery
 • International Co-operation in Tax Affairs

5. Študijska literatura in viri

a. obvezna literatura in viri

 • Jerovšek, T. et al.: Zakon o davčnem postopku s  komentarjem, Davčno-izobraževalni inštitut in Davčni inštitut, 2008.
 • Jerovšek, T., Kovač, P.: Posebni upravni postopki, Fakulteta za uprav, 2007 (ponatis 2008).
 • Šinkovec, J., Tratar, B.: Zakon o davčnem postopku s komentarjem, Oziris, 2002.

b. dodatna literatura in viri

 • Pozitivna zakonodaja na davčnem področju (ZDavP-2, Ur. l. RS, št. 117/06, in drugi temeljni predpisi)
 • Odločbe Ustavnega sodišča na področju davčnega postopka
 • Pernek, F.: Javne finance in finančno pravo, PF Univerze v Mariboru, Maribor, 1994.
 • Stanovnik, T.: Javne finance, Ekonomska fakulteta,Ljubljana, 1998.

 

6. Obveznost študentov

Pisna seminarska naloga  - obdelava in predstavitev davčnega instituta.

7. Metode učenja in poučevanja

Študentje izdelajo seminarsko nalogo v kateri obravnavajo enega ali več zahtevnejših procesnih institutov splošnega in posebnih upravnih postopkov. Pri tem zlasti obravnavajo judikate upravnega sodstva in ustavnega sodišča. Svoje izsledke praviloma predstavijo na predavanjih.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Študentje se s študijem upravnega procesnega prava usposobijo za razreševanje najzahtevnejših procesnih situacij, ki nastajajo pri odločanju v upravnih zadevah s področja materialnega upravnega prava. S tem pridobivajo sposobnosti vodenja zahtevnih upravnih sistemov in podsistemov izvršilne oblasti.

Hkrati pa jim pridobljeno znanje omogoča opravljati svetovalno in operativno delo pri vseh subjektih, ki uveljavljajo pravice na področju upravnega prava.

9. Oblike preverjanja znanja

Pozitivno ocenjena seminarska naloga in ustni izpit. Ocena se sestoji iz ocene seminarske naloge, ki se ovrednoti z do 30 točk in pisnega izpita, ki se oceni z do 70 točkami.