538 Strateško načrtovanje informatike v upravi

538 Strateško načrtovanje informatike v upravi

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni
 • Število ur: 40
 • Nosilec: dr. Mirko Vintar

1. Namen predmeta

Osnovni namen predmeta je predstaviti študentom pomen strateškega načrtovanja informatike za uspešen razvoj sodobnih organizacij v upravi, povezanost poslovnih ciljev organizacije z načrtovanjem informacijske infrastrukture ter pristope k strateškemu načrtovanju informatike v upravi.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje s predmeti znotraj smeri ter s predmetom E-uprava, kot obveznim predmetom.

3. Vsebina predmeta

 • Evolucija vloge informacijske tehnologije ter informacijskih sistemov v organizacijah
 • Poslovne strategije in njihov vpliv na razvoj informacijske infrastrukture
 • Oblikovanje strategije razvoja informatike v upravnih organizacijah
 • Analiza strateških dejavnikov
 • Upravljanje z obstoječimi informacijskimi rešitvami ter njihov nadaljnji razvoj
 • Naložbeni vidiki razvoja informacijske infrastrukture
 • Strategije upravljanja z znanjem v organizaciji
 • Kadrovski vidiki 

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Development of the role of Information Technology
 • Business Strategies
 • Informatics Development Strategy in Administrative Organisations
 • Strategic Factors Analysis
 • Informatics Solutions Management
 • Investment Aspects of Information Infrastructure Development
 • Knowledge Management Strategies in Organisations
 • Human Resources Aspect a) obvezna literatura in viri

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • R. D. Galliers, W. R. J. Baets, 'Information Tehnology and Organizational Transformation: Inno vation for the 21st Century Organization', John Wiley & Sons, Chichester, 1998.
 • J. Ward, J. Peppard, 'Strategic Planning for Information Systems', John Willey & Sons, Chichester, 2002.

b) dodatna literatura in viri

 • P. Checkland, S. Holwell, 'Information, Systems and Information Systems: Making Sense of the Field, John Wiley & Sons, UK, Chichester, 1998.
 • L. Downes, C. Mui, 'Unleashing the Killer App: Digital Startegies for Market Dominance', Harvard Business School Press, 1999 .
 • M. Porter, 'Strategy and the Internet', Harvard Business Review, March, 2001, 63 78.
 • G. Hamel, 'Leading the Revolution', Harvard Business School Press, Boston, 2000.
 • M. J. Earl, 'Integrating IS and the Organization: A framework of organizatioanl fit', in M. J. Earl, ed., Information Management: The Organizational Dimension, Oxford University Press, Oxford, 1996, pp. 485-502.

 

6. Obveznost študentov

Izdelava seminarske naloge v okviru seminarja ter ustni izpit.  

7. Metode učenja in poučevanja

Predmet je razdeljen na dva sklopa. Dve tretjini predavanj je namenjenih obravnavi snovi, ena tretjina pa prikazu znanja na konkretnih primerih oziroma analizi primerov iz prakse ter njihovi oceni. Študentje bodo prisostvovali na predstavitvah aktualnih primerov iz prakse, ki jih bodo predstavili izkušeni strokovnjaki iz praske.

Izdelali seminarsko nalogo, ki bo obarvana znanstveno-raziskovalno. Seminarsko nalogo bodo oddali in javno predstavili pred kolegi.

S pomočjo elektronske klepetalnice bodo lahko spremljali zanimive dogodke in aktualne primere, tako domače kot tudi tuje.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Študentje bodo poglobili predvsem teoretično znanje in razumevanje strateškega načrtovanja informatike v upravi, kot nadgradnjo znanja pridobljenega skozi prvo stopnjo izobraževanja. Pridobljeno znanje bo študentom v pomoč pri analizi in reševanju strokovnih problemov v praksi. Sposobni so povezovati pridobljeno znanje z drugimi tematskimi področji, ga posredovati naprej in uporabljati pri samostojnem raziskovanju. S pomočjo teh znanj je študent sposoben interdisciplinarnega pristopa pri reševanju problemov.

9. Oblike preverjanja znanja

 • Vključenost v raziskave obravnavanega področja. Izdelava seminarske naloge -javna predstavitev.
 • Ustni izpit.