537 Sistemi za podporo odločanju v upravi

537 Sistemi za podporo odločanju v upravi

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni
 • Število ur:40
 • Nosilec: dr. Marko Bohanec

1. Namen predmeta

Namen predmeta je seznaniti študente s procesi odločanja, ki potekajo v upravi, in osnovnimi značilnostmi teh procesov. Pri predmetu študenti spoznajo metode, tehnike in sisteme za podporo zahtevnih odločitvenih procesov. Poudarek je na metodah odločitvene analize in večparametrskega modeliranja ter na njihovi uporabi v praksi.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje s predmeti znotraj smeri.

3. Vsebina predmeta

 • Odločanje in odločitveni procesi
 • Podpora odločanja
 • Odločanje v upravi
 • Odločitvena analiza
 • Metode in tehnike modeliranja: odločitvena drevesa, diagrami vpliva, večparametrski modeli
 • Programska oprema za podporo odločanja in modeliranje
 • Sistemi za podporo odločanja
 • Povezovanje metod podpore odloeanja z metodami iskanja zakonitosti v
 • podatkih 

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Decision-making and decision-making processes
 • Decision support
 • Decision-making in administration
 • Decision analysis
 • Methods and techniques of decision modelling: decision trees, influence diagrams, multi-attribute models
 • Decision support and modelling software
 • Decision support systems
 • Integration of decision support and data mining

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • R.T. Clemen: Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis. Duxbury, 1997.
 • E.Turban, J.E.Aronson: Decision Support Systems & Intelligent Systems. Prentice Hall, 2000.
 • E. Jereb, M. Bohanec, V. Rajkovič: DEXi: Rač. program za večparametrsko odločanje. Mod.org. 2003.
 • D. Mladenić, N. Lavrač, M. Bohanec, S. Moyle: Data mining and decision support. Kluwer, 2003.

b) dodatna literatura in viri

 • E.G.Mallach: Decision Support and Data Warehouse Systems. McGraw-Hill, 2000.
 • D.C. Skinner: Introduction to Decision Analysis. Probabilistic Publishing, 1999.
 • M.Bohanec: IJS Decision Support Resources. www-ai.ijs.si/MarkoBohanec/dss.html
 • D. J. Power: DSS Resources. dssresources.com

 

6. Obveznost študentov

Izdelava seminarske naloge v okviru seminarja. Ustni izpit.

7. Metode učenja in poučevanja

Predavanja dopolnjujejo praktični prikazi in razgovori s profesorjem, ki so namenjeni pripravi in spremljanju izdelave samostojne praktične naloge. Vsebino naloge določita v dogovoru profesor in študent in je praviloma s podočja, ki zanima študenta. V okviru praktične naloge naj bi študent samostojno razvil odločitveni model, ga realiziral z uporabo primerne programske opreme in ga uporabil za vrednotenje konkretnih odločitvenih alternativ.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Predmet pri študentu razvija razumevanje odločitvenih problemov, poznavanje ustreznih metod in tehnik za njihovo reševanje ter sposobnost reševanja praktičnih problemov z uporabo ustreznih pristopov, metod in programske opreme.

9. Oblike preverjanja znanja

Končna ocena je določena kot navzgor zaokroženo povprečje ocen praktične naloge in ustnega izpita, pri čemer morata biti obe oceni pozitivni. Ocena praktične naloge je določena na osnovi ustnega izpita in ustnega zagovora naloge.