536 Prenova poslovnih procesov v upravi

536 Prenova poslovnih procesov v upravi

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni
 • Število ur: 40
 • Nosilec: dr. Andrej Kovačič

1. Namen predmeta

Cilj predmeta je seznaniti študente z možnostmi prenove in informatizacije poslovnih procesov pri zagotavljanju učinkovitosti in uspešnosti poslovanja, konkurenčne prednosti ter metodoloških pristopov na tem področju. Predmet obravnava modeliranje, analiziranje, simulacije in prenovo ter informatizacijo poslovnih procesov. Posebej obravnava specifiko upravljanja in prenove poslovnih procesov v upravi.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje s predmeti znotraj smeri ter z obveznim predmetom Upravni proces.

3. Vsebina predmeta

 • Prenova poslovanja in upravljanje s poslovnimi procesi
 • Prenova poslovanja v e-poslovanje in e-upravo
 • Prenova poslovnih procesov
 • Izbira procesov za prenovo
 • Vloga informacijske tehnologije pri prenovi procesov
 • Modeliranje poslovnih procesov
 • Analiziranje in simulacije poslovnih procesov
 • Snovanje prenove in upeljevanje prenovljenih procesov
 • Študije primerov iz uprave

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Business Renovation and Business Process Management
 • Business Renovation toward e-Business and e-Government
 • Business Process Reengineering
 • Evaluating the Process Portfolio
 • IT (Information Technology) Commitment in Business Process Redesign
 • Business Process Modeling
 • Business Process Analysis and Simulation
 • Business Process Redesign and Implementation of Redesigned Processes
 • Case Studies (Public Sector)

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Kovačič A., V. Bosilj Vukšić: Management poslovnih procesov, Gospodarski vestnik, Ljubljana (v tisku)
 • Harmon P.: Business process Change, Morgan Kaufmann Publ., San Francisco, 2003

b) dodatna literatura in viri

 • Bosilj Vukšić V., A. Kovačič: Upravljanje poslovnim procesima, Sinergija, Zagreb 2004
 • Burlton R. T.: Business process management : profiting from process, Indianapolis ( Ind. ), 2003
 • Davenport T.H.: Process Inovation, Harvard Business School Press, Boston , 1993
 • Kovačič A., B. Peček: Prenova in informatizacija delovnih procesov, Fakulteta za upravo, 2002
 • www.bpmi.org
 • www.wfmc.org

6. Obveznost študentov

Obveznosti študentov so pozitivna ocena ustnega dela izpita in uspešno izdelana ter zagovarjana skupinska seminarska naloga.

7. Metode učenja in poučevanja

Oblika dela so predavanja ter izdelava seminarska naloge.

V okviru seminarske naloge bodo študentje skupinsko ali posamično predstavili nalogo, o njej diskutirali ter predstavili analize rezultatov.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Študentje bodo poglobili predvsem teoretično znanje in razumevanje prenove poslovnih procesov v upravi, kot nadgradnjo znanja pridobljenega skozi prvo stopnjo izobraževanja. Usposobili se bodo za samostojno uporabo tega znanja pri reševanju najzahtevnejših problemov v upravi na obravnavanem področju ter razvijanje novega znanja na teh osnovah. Sposobni so povezovati pridobljeno znanje z drugimi tematskimi področji, ga posredovati naprej in uporabljati samostojnem raziskovanju.

9. Oblike preverjanja znanja

Ustni izpit (potreben pogoj, končne pozitivne ocene pri predmetu je pozitivna ocena ustnega izpita) in izdelana seminarska naloga v okviru seminarja.