535 Baze podatkov in podatkovna skladišča

535 Baze podatkov in podatkovna skladišča

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni
 • Število ur: 40
 • Nosilec: dr. Janez Grad, dr. Jurij jaklič

1. Namen predmeta

Razviti znanja in sposobnosti za načrtovanje, razvoj in uporabo baz podatkov ter podatkovne arhitekture v organizacijah javne uprave. Seznaniti slušatelje s problemi in praktičnimi izkušnjami na področju vzpostavljanja, upravljanja, uporabe in vzdrževanja baz podatkov in ostalih informacijskih virov v organizacijah. Razviti sposobnosti kritične ocene možnih pristopov na tem področju. Pridobiti znanja o aktivnostih in nalogah upravljanja podatkov. Zagotoviti slušateljem znanja s področja uporabe informacijskih orodij s področij razvoja, upravljanja in uporabe baz podatkov.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje s predmeti znotraj smeri.

3. Vsebina predmeta

 • Podatki in podatkovni viri v organizaciji
 • Načrtovanje, razvoj in vzdrževanje baz podatkov
 • Uporaba baz podatkov
 • Upravljanje podatkov
 • Kakovost podatkov
 • Poslovna pravila in podatki
 • Upravljanje nestrukturiranih podatkov

 

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Data and data sources in administration environment
 • Database design, development and maintenance
 • Database application
 • Data management
 • Data quality
 • Business rules and data
 • Unstructured data management

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Grad J., Jaklič J.: Baze podatkov. Ekonomska fakulteta, 1996.
 • Kroenke D. M.: Database processing. Prentice-Hall, 2003.
 • Kimball R., Ross M.: The Data Warehouse Toolkit. John Wiley & Sons, 2002.
 • Marchand D. A. et al.: Information Orientation: The Link to Business Performance. 2001.

b) dodatna literatura in viri

 • Schmidt Bob: Data Modeling for Information Professionals. Prentice Hall PTR, 1999
 • Halpin T.: Information Modeling and Relational Databases. Morgan Kaufmann Publishers, 2001.

6. Obveznost študentov

Izdelava seminarske naloge v okviru seminarja ter ustni izpit.

7. Metode učenja in poučevanja

Predavanja: 1 skupina po 4 ure predavanj tedensko

Konzultacije: Študenti pri izdelavi seminarske naloge lahko komunicirajo z učiteljem preko e-pošte ali osebno.

Seminarji: Vsak študent, po konzultacijah z učiteljem, izdela in predstavi seminarsko nalogo, ki obsega teoretični del in rešitev danega problema iz upravne prakse. Predstavitve seminarskih nalog se izvajajo v okviru terminov predavanj.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Predmet zagotavlja študentom (magistrantom) naslednje kompetence s področja snovanja, razvoja in uporabe baz podatkov ter podatkovnih skladišč:

proučevanje in dodatno učenje metodologij in informacijske tehnologije;
sposobnost komuniciranja z uporabniki baz podatkov v upravi in širše ter posredovanja lastnega znanja;
samostojno reševanje problemov snovanja, razvoja, gradnje in vzdrževanja baz podatkov na področju uprave in širše;
kreativno sodelovanje v projektnih skupinah pri razvoju informacijskih sistemov, kjer so baze podatkov potreben informacijski vir;
kritično presojanje in analiziranje vplivov in posledic uporabe baz podatkov v upravi in širše na mesto in integriteto državljanov in družbe.

9. Oblike preverjanja znanja

Končno pozitivno oceno iz predmeta sestavlja seštevek pozitivnih ocen iz

seminarske naloge (teoretični del), možno število doseženih točk je 11 - 20;
seminarske naloge (rešitev danega problema), možno število točk je 16 - 30;
izpita (ustni izpit), možno število doseženih točk je 60 - 100.
Končne pozitivne ocene iz predmeta so: zd(6) = 87-97 točk, db(7) = 98-112 točk, pd(8) = 113-127 točk, pd(9) = 128-142 točk, odl(10) = 143-150 točk.