534 Davčni sistem

534 Davčni sistem

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni
 • Število ur:40
 • Nosilec: dr. Maja Klun

1. Namen predmeta

Namen predmeta je, da študentje podrobneje spoznajo delovanje davčnega sistema, in sicer od institucij povezanih z organizacijo in delovanjem davčnega sistema, do samih postopkov delovanja teh institucij. V okviru predmeta bodo študentje spoznali teoretične osnove za delovanje davčnega sistema ter seznanili tudi z delovanjem davčnega sistema v praksi, posebno z odmernim postopkom in nadzorom.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje s predmeti znotraj smeri ter z obveznim predmetom Institucije in mehanizmi javnega financiranja.

3. Vsebina predmeta

 • Organizacija in naloge davčne uprave v okviru sodelovanja z EU
 • Davčna politika EU v povezavi s prostim pretokom blaga, storitev in kapitala
 • Smernice in harmonizacija davčnih obveznosti v EU
 • Davčni nadzor in EU
 • Ukrepi zoper škodljivo davčno konkurenco v EU

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Organization and Task of Tax Administration and cooperation in EU
 • Tax policy in EU and free movement of goods, services and capital
 • EU Directives and tax harmonization in EU
 • Tax audit in EU
 • Harmful tax competition and EU

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Musgrave, R. A., Musgrave, P. B.: Public finance in Theory and Practice.
 • McGrawhill, Singapore, 1989.
 • Devereux, M. P. (Ed.): The Economics of Tax Policy. Oxford University,Press. New York, 1996.
 • Zakonodaja s področja delovanja DURS v RS.
 • Denar-Revija o davkih, Ljubljana (za tekočo problematiko).
 • European Tax and Customs Union URL=>http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/about/welcome/index_en.htm<

6. Obveznost študentov

Ustni izpit ter izdelava seminarske naloge v okviru seminarja.

7. Metode učenja in poučevanja

Udeležba na predavanjih. V okviru seminarja bo študent spoznal celoten postopek priprave seminarske naloge - bolj zahtevne, analizo reševanja ter izdelavo seminarske naloge.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Študent bo moral pokazati znanje in razumevanje snovi, ki nadgrajuje srednješolsko izobrazbo ter se sproti seznanjati z novostmi na področju davčnega sistema in drugimi gospodarskimi področji, ki so z davčnim povezana, da bo lahko pridobljeno znanje uporabljal tudi v praksi.

Pri tem bo pridobil znanje za reševanje problemov iz prakse, skupaj s potrebnim znanjem za takojšnje izpolnjevanje najpomembnejših davčnih obveznosti.

Sposoben bo zbrati in interpretirati ustrezne podatke, ki so potrebni za oblikovanje presoj, vključno z razmislekom o tem kako zadeve izboljšati ali nadgraditi.

9. Oblike preverjanja znanja

Ustni izpit ter izdelava seminarske naloge v okviru seminarja.