533 Projektni management v javni upravi

533 Projektni management v javni upravi

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni
 • Število ur:40
 • Nosilec: dr. Srečko Devjak

1. Namen predmeta

Slušatelji spoznajo osnove projektnega managementa in pomen pri vodenju projektov v javnem sektorju. Spoznajo način opredeljevanja projektnih ciljev in pomen projektnega teama. Prav tako spoznajo sistemski pristop in modelsko obravnavanje projektov, ter njihove prednosti pri reševanju nepredvidenih in konfliktnih situacij. Spoznajo metode in orodja, ki omogočajo projektno vodenje, vključevanje različnih odločevalskih skupin pri projektih v javnem sektorju. Slušatelji spoznajo metodologijo in postopke pri pripravi projektne dokumentacije in vodenje projektov za proračunsko financirane projekte in projekte financirane s sredstvi EU.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet je povezan z vsemi predmeti, kjer projektno delo obravnavajo kot nujen pristop za doseganje projektnih ciljev, ali proučujejo optimiranje projektnih ciljev razvojnega ali raziskovalnega dela v javnem sektorju.

3. Vsebina predmeta

 • Projekt, projektna organizacija, projektni management
 • Faze projekta
 • Modeliranje projekta
 • Opredeljevanje projektnih ciljev
 • Optimizacije pri projektnem managementu
 • Rangiranje projektov
 • Management projekta v pogojih tveganja
 • Controlling projekta
 • Metodologija vodenja projektov financiranih iz proračuna
 • Odločanje v projektih
 • Posebni primeri projektov v javnem sektorju

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Project, Project Organisation, Project Management
 • Project Stages
 • Project Mode lling
 • Setting Project Goals
 • Optimisation in Project Management
 • Project Ranging
 • Project Management in Risk Conditions
 • Project Controlling
 • Methodology of the Management of Budget-Financed Projects
 • Decision-Making in Projects
 • Special Cases of Projects in the Public Sector

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Hauc A (2002) Projektni management, GV Založba, Ljubljana , (Str. 336)
 • Kendrick T.: Identifying and Managing Project Risk, AMACOM, New York , 2003
 • Newell M. W.: Project Management Professional, AMACOM, New York , 2002

b) dodatna literatura in viri

 • Burke R: Project Management, Planing and Control Techniques, Wiley London ,2003
 • Devjak S.:001 Kvantitativne metode za analize v upravi, Visoka upravna šola, Ljubljana , 2001
 • Kerzner H .: Project Management, John Wiley&Sons,Inc., New Jersey , 2003
 • Young T L.:Successful Project Management, Kogan Page, London ,2000
 • Dodatna literatura bo podana vsako leto sproti, na predavanji in seminarjih.

6. Obveznost študentov

Izdelava primera projekta in uporaba elementov projektnega managementa. Izdelava seminarske naloge v okviru seminarja.

7. Metode učenja in poučevanja

Predavanja:

 • spoznavanje osnovnih pojmov projektnega managementa, pomena in ključnih dejavnikov uspešnosti projektov,
 • osnove in posebnosti kvantifikacije projektnih ciljev, oblikovanja projektnih timov, struktura in sestavine modela projekta in optimizacija izvajanja projekta,
 • participacija udeležencev (strokovnih služb, predstavnikov izvajalcev storitev, predstavnikov uporabnikov/financerjev, občanov, ipd.) pri rangiranju projektov v javnem sektorju,
 • definicija tveganja in management tveganja aktivnosti projekta in projekta kot celote,
 • osnovne sestavine dokumentacije projektov, sofinanciranih z javnimi sredstvi (domačimi, EU ali mednarodnih finančnih institucij)

Seminar: V okviru projektnega dela se bodo študentje seznanili z osnovami raziskav, razpisnih pogojev ter vzpovstavitvijo odnosov sodelovanja z različnimi institucijami javnega sektorja. V obliki timskega dela izvedejo vse faze projektnega vodenja.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Študent:

 • osvoji uporabo metod vrednotenja elementov projekta ( projektnih ciljev, tveganja aktivnosti in celotnega projekta, stališča javnosti ter drugih vključenih v odločanje) in metode rangiranja projektov
 • pozna sestavine predinvesticijskih ali investicijskih analiz in analiz spremljanja rezultatov doseganja projektnih ciljev, pomembnih za financiranje investicij z javnimi sredstvi,
 • je sposoben opredeljevati in analizirati prioritetni vrstni red projektov,
 • uporablja razširjena računalniška orodja projektnega vodenja,
 • osvoji postopke ocenjevanja doseganja projektnih ciljev in minimizacija tveganj projekta pri doseganju proejktnih ciljev,
 • pozna osnovna načela in metode transparentnega prikazovanja projektnih ciljev, podpore udeležencev projektov za posamezne projekte ter spremljanje doseganja projektnih ciljev in učinkov projekta,
 • samostojno proučuje in uvaja metode sodobnega projektnega managementa z uvajanjem managementa tveganj projektov,
 • pozna prednosti uporabljene metode pri koordinaciji timskega dela,
 • uspešno sodeluje v procesu timskega dela, ki je potrebno pri izvajanju kompleksnih razvojnih projektov, ter ovrednoti timski proces dela.

 

9. Oblike preverjanja znanja

Sodelovanje v skupini pri pripravi celovite analize primera projekta z zagovorom ali pisni izpit, ustni izpit.