532 Strateški management v javnem sektorju

532 Strateški management v javnem sektorju

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni
 • Število ur: 40
 • Nosilec: dr. Zdravko Pečar

1. Namen predmeta

Študenti naj bi spoznali najpomembnejša znanja in veščine, ki so potrebne za uspešno izvajanje in načrtovanje strateških sprememb. Poleg tehnik za izdelavo strateških planov bodo spoznali tudi najpomembnejša izhodišča za strateške spremembe/izboljšave kot sta koncepta Novi javni management in Management celovite kakovosti (TQM), ter različna orodja, ki zagotavljajo preglednejše in celovitejše razumevanje obravnavane problematike.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje in gradi na predmetih znotraj smeri.

3. Vsebina predmeta

 • Splošni viri strateških spremeb v javnem sektorju:
 • Novi javni management
 • Sodobne metode in tehnike managementa
 • Strateški management
 • Strateški management v javnih organizacijah
 • Orodja za strateško planiranje 

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • General Sources of Strategic Changes in the Public Sector
 • New Public Management
 • Modern Management Methods and Techniques
 • Strategic Management
 • Strategic Management in the Public Sector
 • Tools for Strategic Planning

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Pečar Zdravko, Management v javnem sektorju, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2003
 • Davenport H, T.: Process innovation; Reengineering work through IT<, HBSP Press Boston, ZDA 1993.
 • Hanc A.: Projektni management GV Ljubljana 2002

b) dodatna literatura in viri

 • Bryson, J. Strategic planning for nonprofit organisations. Jossey-Bass Publishers, SF, ZDA 1995
 • Bendel T., Louise Boulter&Paul Goodstadt: Benchmarking for Competitive Advantage, London 1998

 

6. Obveznost študentov

Aktivna udeležba na predavanjih in seminarjih.

7. Metode učenja in poučevanja

Predavanja.

V okviru seminarja bodo študentje skupinsko ali individualno predstavili delo, diskutirali o izsledkih seminarja ter analizirali predstavljeni seminar skupaj s poslušalci.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Študent bo moral pokazati znanje snovi, ki nadgrajuje srednješolsko izobrazbo ter se sproti seznanjati z novostmi na tem področju Pri tem bo pridobil znanje za reševanje problemov iz prakse, skupaj s potrebnim znanjem za takojšnje izpolnjevanje najpomembnejših problemov. Sposoben bo zbrati in interpretirati ustrezne podatke, ki so potrebni za oblikovanje presoj, vključno z razmislekom o tem kako zadeve izboljšati ali nadgraditi. 

9. Oblike preverjanja znanja

Ustni izpit 70% in seminarska naloga v okviru seminarja 30% končne ocene.