530 Ekonomika in analiza poslovanja

530 Ekonomika in analiza poslovanja

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni
 • Število ur:40
 • Nosilec: dr. Stanka Setnikar Cankar

1. Namen predmeta

Namen predmeta je seznanitev študentov z osnovami ekonomike javnega sektorja in financiranja v pogojih tržne ekonomije. Od teoretičnih osnov za uvajanje tržnih kriterijev na področju delovanja javnega sektorja preide na obravnavo politike in prakse javnega sektorja. Prikaže možnosti zagotavljanja javnih dobrin in alternative za njihovo financiranje. Posebej obdela vprašanje proračunskega finansiranja in oblike privatizacije javnega sektorja primerja z različnimi rešitvami zagotavljanja in finansiranja v drugih tržnih ekonomijah. S primeri prikaže možnosti zagotavljanja dodatnih virov za finaciranje dejavnosti in podjetniškega delovanja organizacij javnega sektorja.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje s predmeti znotraj smeri ter z obveznim predmetom Ekonomika javne izbire.

3. Vsebina predmeta

 • Ekonomski problemi v družbi
 • Ekonomska regulacija
 • Značilnosti storitev javnega sektorja
 • Spremembe v delovanju javnega sektorja
 • Financiranje javnega sektorja
 • Proračunski viri financiranja
 • Neproračunski viri finaciranja
 • Nove poslovne ideje
 • Podjetniški pristop k pridobivanju sredstev
 • Analiza poslovanja

 

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Economic problems in the society
 • Economic regulation
 • Characteristics of services in the public sector
 • Changes in the operation of the public sector
 • Financing public sector
 • Budgetary financial resources
 • Non-budgetary financial resources
 • New business ideas
 • Entrepreneurial approach to acquiring funds
 • Business performance analyses

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Setnikar-Cankar S et.al., 2004 Ekonomika javnega sektorja, študijsko gradivo, Fakulteta za upravo, Ljubljana
 • Setnikar-Cankar S., Andoljšek Ž., 2003, Ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti v javnem sektorju, X. Dnevi slovenske uprave, Fakulteta za upravo, Portorož
 • Setnikar-Cankar S., Pevcin P., 2002, Public administration reform through the abolishment of administrative barriers to investment - fostering the internationalisation of the Slovenian economy, 1oth EADI international conference,University of ljubljana, Ljubljana
 • Setnikar-Cankar S., Klun M., 2002: Service sector: analysis of higher education in Slovenia, International conference: Public private partnership, University of Carlstad
 • Setnikar-Cankar S., Pevcin P., 2002: Competitiveness of the Economy and State Administration - The Case of Slovenia. International Conference: An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium 2002, University of Zagreb, Graduate School of Economics&Business
 • Setnikar-Cankar S., 2002, Finančna decentralizacija in razbremenitev proračuna države, Zbornik IX. Dnevi slovenske uprave, Visoka upravna šola, Portorož
 • Setnikar-Cankar S., 2001, Ekonomika zdravstva: izkušnje drugih držav in raziskava Visoke upravne šole, Zbornik VIII. Dnevi slovenske uprave, Visoka upravna šola, Portorož
 • Setnikar-Cankar S., Hrovatin N., 2002, Temelji ekonomije, 1. dopolnjen ponatis, Visoka upravna šola, Ljubljana, str. 129-250

b) dodatna literatura in viri

 • Hrovatin N. in soavtorji, 2001, Strategija razvoja lokalnih gospodarskih javnih služb v Sloveniji, Ekonomska fakulteta, Ljubljana
 • Ferfila B., Kovač P., 2000, Javne politike in javna ekonomika, FDV, Ljubljana, str. 75-144
 • Kamnar H., 1999, Javni zavodi med državo in trgom, Znastveno in publicistično središče, Ljubljana, str. 144-186
 • Tekavčič M., 1995, Nekateri vidiki analize uspešnosti poslovanja, Zbornik ZES, Portorož, str. 66-75

c) viri

 • Zborniki Dnevov slovenske uprave, Visoka upravna šola, Portorož
 • Zbornik znastvenih razprav, Visoka upravna šola, Lubljana
 • Uprava, Fakulteta za upravo, Ljubljana
 • Javna uprava, Pravna fakulteta, Ljubljana
 • Journal of Public Economics
 • Public Policy and Administration

 

6. Obveznost študentov

Izdelava seminarske naloge v okviru seminarja, predstavitev seminarske naloge, pisni izpit.

Predmet predvideva, da študent obvlada vsebino predmetov Temelji ekonomije, Pravna ureditev javne uprave in Ekonomika javnega sektorja s proračunskim financiranjem.

7. Metode učenja in poučevanja

Poleg predavanj bodo študentje imeli možnost sodelovati na predstavitvah praktičnih primerov, ki jih bodo predstavili strokovnjaki iz prakse.

Izdelali bodo seminarsko nalogo tako, da bodo vključeni v raziskovalno skupino Inštituta za ekonomiko in management javnega sektorja. Seminarsko nalogo bodo javno predstavili.

Preko elektronske klepetalnice bodo komentirali aktualne dogodke in pripravili primere iz prakse doma in v tujini.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Študentje bodo sposobni samostojno uporabiti pridobljeno znanje in razumevanje teorije na praktičnih primerih. Naučili se bodo reševati probleme v novih razmerah in iskati originalne rešitve. Ob upoštevanju različnih kriterijev bodo sposobni presoditi o predvidljivih posledicah določenih ukrepov. Učili se bodo komuniciranja in sporočanja določenih dejstev in utemeljevanja odločitev. 

9. Oblike preverjanja znanja

Pozitivno ocenjena seminarska naloga, kot del raziskave v okviru seminarja, javni zagovor naloge, pisni izpit.