527 Regionalna politika in strukturni skladi EU

527 Regionalna politika in strukturni skladi EU

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni
 • Število ur: 40
 • Nosilec: dr. Aleksander Aristovnik

1. Namen predmeta

Cilj predmeta je seznaniti študente z evropsko regionalno politiko in regionalno problematiko v Sloveniji ter njeno vključitvijo v strukturne in kohezijski skladi EU. Predmet bo seznanil študente s silnicami, ki vplivajo na gospodarstvo regij in različno uspešnost regij na enotnem nacionalnem in evropskem trgu, z možnostmi ekonomske politike za območja, ki nimajo lastne valute in carinske meje ter bo usposobil študente za sodelovanje pri pripravljanju regionalnih razvojnih programov. Poleg tega bo predmet seznanil študente z institucijami EU, z organizacijo in funkcioniranjem različnih skladov EU ter z njimi povezanimi finančnimi možnostmi za sofinanciranje projektov in programov držav članic EU.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje s predmeti znotraj smeri, še posebej s predmetom Institucije EU.

3. Vsebina predmeta

 • Regionalni problemi v EU in Sloveniji
 • Regionalna politika v EU in Sloveniji
 • Strukturni skladi in Kohezijski sklad
 • Ostali instrumenti in ocena delovanja Regionalne politike EU
 • Prihodnost Regionalne politike EU
 • Študije primerov Regionalne politike EU in črpanja sredstev EU

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Regional Problems in the European Union and Slovenia
 • Regional Policy in the European Union and Slovenia
 • EU Structural and Cohesion Funds
 • Other Instruments and Evaluation of the EU Regional Policy
 • Future for EU Regional Policy
 • Case Study of Regional Policy and EU Funds Drawing Capacity

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Armstrong, H., Taylor, J.: Regional Economics and Policy. Oxford: Blackwell, 2000. X, 448 str. (izbrana poglavja)
 • Funck, B., Pizzati, L.: European Integration, Regional Policy, and Growth. Washington: World Bank, 2003, 292 str. (izbrana poglavja)
 • Baldwin, R., Wyplosz, C.: The Economics of European Integration. McGraw-Hill: New York, 2006. III., 464 str. (izbrana poglavja)
 • Aktualni članki in gradiva (razpoložljivi na e-indeksu)

6. Obveznost študentov

Izdelava seminarske naloge v okviru seminarja.

7. Metode učenja in poučevanja

 • Predavanja
 • Projektno delo, ki je lahko skupinsko ali individualno. Študentje spoznajo postopek izbora projekta, njegovo opredelitev, analizo problema, ciljev raziskave, izbor metodologije in pristopov k reševanju, samo raziskavo in rezultate.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Študent širi in poglablja znanje o vlogi in položaju regionalnih ravni v evropskih povezavah, evropskih institucijah, s poudarkom na institucijah EU, spremembah v delovanju razširjene EU, regionalni politiki, strukturnih in kohezijskem skladu EU, aktualnimi vprašanji slovenske regionalizacije, politične in fiskalne decentralizacija, čezmejnega povezovanje in sodelovanja lokalnih skupnosti idr. Študent je sposoben samostojnega in kompleksnega študija, zna povezovati svoje znanje in razumevanje in pridobljeno znanje posredovati drugim. Sposoben je znanstveno obdelati določeno vprašanje oz. problem in je usposobljen za nadaljevanje samostojnega študija in strokovnega izpopolnjevanja.

9. Oblike preverjanja znanja

Seminarska naloga in ustni izpit.