526 Vloga nacionalnih palamentov v EU

526 Vloga nacionalnih palamentov v EU

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni
 • Število ur:40
 • Nosilec: dr. Rudi Kocjančič

1. Namen predmeta

Namen predmeta je prikazati vlogo nacionalnih parlamentov v Evropski uniji s poudarkom na njihovi vlogi pri izvrševanju zakonodajne funkcije te organizacije. Največji del predmeta je namenjen obravnavi razmerja med nacionalnimi parlamenti in vladami držav članic v zakonodajnem postopku te organizacije. V predmet sodi tudi prikaz pravne ureditve razmerja med Državnim zborom in Vlado republike Slovenije v okviru pristojnosti Evropske unije (po njenem vstopu v to organizacijo). Uvajanje študentov v raziskovalno delo na tem področju.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje s predmeti znotraj smeri ter z Primerjalno javno upravo.

3. Vsebina predmeta

 • Nacionalni parlamenti in Evropska unija
 • Zakonodajna funkcija Evropske unije
 • Nacionalni parlamenti in zakonodajna funkcija Evropske unije
 • Vloga nacionalnih parlamentov
 • Razmerje med nacionalnimi parlamenti in vladami držav
 • Delovna telesa nacionalnih parlamentov
 • Razmerje med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije
 • Dejanski vpliv nacionalnih parlamentov na izvrševanje zakonodajne funkcije Evropske unije

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • National Parliaments and the EU
 • Legislative Function of the EU
 • National Parliaments and the Legislative Function of the EU
 • The Role of National Parliaments
 • Relation between National Parliaments and State Governments
 • Working Bodies of National Parliaments
 • Relation between the National Assembly and the Government in Slovenia
 • Influence of National Parliaments on the Implementation of the Legislative Function of the European Union

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Badinter, R., Une Constitution européenne. Paris:Fayard 2002.
 • Craig, P., EU law: text, cases, and materials, Oxfors: Oxford University Press, 1998.
 • Grilc, P., Ilešič, T., Pravo Evropske unije, prva knjiga, Pravna obzorja, Ljubljana 2001.
 • Nugent, N., The Government and Politics of the European Union, 5. izd., Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan 2003.
 • Prince, I., The Role of National Parliaments in the European Union, WHI Paper 5/01, Berlin: Humboldt Univerzität 2001.
 • Weiler, J: H: H:, Ustava Evrope, Pravna fakulteta v Ljubljani, Ljubljana 2002.
 • Ustavni zakon o spremembah I. poglavja ter 47. in 68. člena Ustave Republike, Uradni list RS, št. 24/2003.
 • Temeljni akti Evropskih skupnosti, Uradni list RS, Ljubljana 2002.
 • Osnutek Ustavne pogodbe Evropske unije, Bruselj, 27. junij 2003.

 

6. Obveznost študentov

Priprava in predstavitev seminarske naloge ter aktivno sodelovanje pri predmetu.

7. Metode učenja in poučevanja

Osnovna oblike dela so predavanja. Dve tretjini predavanj je namenjenih obravnavi snovi, ena tretjina pa prikazu znanja na konkretnih primerih oziroma analizi primerov iz prakse ter njihovi oceni. Pri analizi primerov se študentje seznanijo s skupinsko ali individualno predstavitvijo ter diskusijo.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Študent pri tem predmetu pridobi znanje in razumevanje, ki širi znanje pridobljeno na dodiplomskem študiju (1. stopnja), kar mu omogoča visoko stopnjo samostojnosti in originalnosti pri oblikovanju rešitev. Omogoča mu nadgradnjo obstoječega znanja in rešitev na področju študija na podlagi raziskovalnega dela. S pomočjo teh znanj je študent sposoben raziskovalnega in interdisciplinarnega pristopa k reševanju problemov.

9. Oblike preverjanja znanja

Znanje se preveri v obliki pisnega izpita. En del ocene predstavlja tudi uspešno izdelana in predstavljena seminarska naloga v okviru seminarja.