525 Institucije EU

525 Institucije EU

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: usmeritveni
 • Število ur:40
 • Nosilec: dr. Peter Grilc

1. Namen predmeta

Temeljna spoznanja o vrstah in tipih integracijskih procesov. Poseben poudarek in večina pripada ur je namenjena obravnavi gospodarskih integracij. Glavnino predstavlja obravnava EU, predvsem institucij in materialnega prava. Obulus ur omogoča temeljno seznanitev z institucijami, poglobljeno obdelavo upravno navezane problematike ter temeljno obravnavo posameznih politik. Posebna tema je namenjena razmerju EU - Slovenija. Študent je po obveznostih sposoben za samostojno iskanje virov, ne pa tudi nujno za njihovo uporabo, čemur je namenjen poseben seminarski sklop.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje z Ekonomiko javne izbire.

3. Vsebina predmeta

 • Zgodovina in razvoj Evropskih skupnosti
 • Enotni evropski akt
 • Maastrichtski sporazumi
 • Amsterdamska pogodba
 • Od Nice do Ustave
 • Pravo Skupnosti in pravni redi držav članic
 • Pravno varstvo
 • Štiri temeljne ekonomske svoboščine
 • Konkurenčno pravo

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • The History and the Development of European Communities
 • Single European Act
 • The Treaty of Maastricht
 • The Amsterdam Treaty
 • From Nice to Constitution
 • Community Legal Order (The "Acquis Communautaire") and Member States' Legislation
 • Protection of the Law
 • The Four Basic Economic Freedoms
 • Competition Law

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Grilc, Ilešič, Pravo Evropske unije, Cankarjeva založba, Ljubljana 2002, 811 str. v obsegu, dogovorjenem na predavanjih

b) dodatna literatura in viri

 • www.europa.eu.int
 • viri, objavljeni na slovenskih spletnih straneh

6. Obveznost študentov

Seminar s seminarsko nalogo.

Sodelovanje na seminarskih vajah v določenem obsegu.

7. Metode učenja in poučevanja

Predavanja: po urniku. Po potrebi glede na število študentov delitev na skupine. Na predavanjih se študent seznani z obvezno snovjo in izbranimi poudarki, ki dopuščajo nastavke za delo v okviru vaj.

Vaje : Vaje omogočajo poglabljanje snovi v obliki primerov in z uporabo odločb. Posamezne vaje trajajo 2 šolski uri. Vaje so sestavljene iz obdelave snovi, ki je bila obdelana na predavanjih, razprave in priprav študentov na morebitno novo temo.

Poudarjena je samostojnost skupinskega dela študentov v obliki reševanja nalog ter razdelitev nalog, ki jih opravi študent individualno. Posamezni študent mora v semestru sodelovati pri izdelavi najmanj treh pozitivno ocenjenih nalogah, kar je pogoj za pristop k izpitu.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Študentje bodo pri tem predmetu poglobili predvsem teoretično znanje o vrstah in tipih integracijskih procesov. Usposobili se bodo za samostojno uporabo znanja na področju EU, predvsem institucij in materialnega prava. To znanje mu bo omogočilo visoko stopnjo originalnosti pri oblikovanju predlogov ter nadgradnjo obstoječega znanja, pridobljenega na dodiplomski stopnji. S pomočjo tega znanja bodo znali pridobljeno znanje povezovati z drugimi podobnimi področji, ga posredovati naprej in z njegovo pomočjo reševati študije na raziskovalnem področju.

9. Oblike preverjanja znanja

Ustni izpit. Seminar s seminarsko nalogo v obsegu do osmih strani. Sodelovanje na seminarskih vajah v obsegu, ki bo dogovorjen na uvodnih predavanjih in seminarskih vajah.