524 Upravno informacijsko pravo

524 Upravno informacijsko pravo

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur:40
 • Nosilec: dr. Mirjana Drakulić, dr. Janez Čebulj

1. Namen predmeta

Namen predmeta je seznaniti slušatelje z osnovnimi pojmi s področja elektronskega prava v upravi. Računalniško pravo je mlado področje, ki se je v zadnjih desetletjih razvijalo vzporedno z razvojem računalniških, informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Po eni strani se dotika tako klasičnih pravnih tem kot so avtorske pravice, pogodbe, kazniva dejanja in upravne zadeve po drugi strani pa tehnologija odpira vrsto novih pravnih vprašanj kot so: varstvo osebnih podatkov v elektronskih zbirkah, elektronsko poslovanje, varstvo informacijske intelektualne lastnine, računalniški kriminal, dokazna vrednost računalniških zapisov itd. Poseben poudarek bo dan vsebinam informacijskega prava, ki so relevantne za upravo (varstvo osebnih podatkov in javni registri, elektronsko poslovanje v upravi, upravljanje z elektronskimi dokumenti itd.)

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje z Upravnim procesom ter Primerjalno javno upravo.

3. Vsebina predmeta

 • Informacijsko pravo, pojem, predmet odnos z drugimi vejami prava 
 • Zaščita podatkov
 • Zasebnost in informacijska zasebnost
 • Elektronska uprava
 • Elektronski podpis
 • Elektronsko poslovanje
 • Elektronski arhivi
 • Varstvo intelektualne lastnine
 • Pogodbe s področja informacijskih sistemov
 • Računalniški kriminal
 • Računalniški dokazi
 • Pristojnost sodišč pri elektronskem poslovanju
 • Elektronsko razreševanje sporov

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Information Law, definition, metter, relation to other legal branches
 • Data Protection
 • Privacy and Information Privacy
 • E-Government and Regulation
 • Electronic Signature
 • Electronic Business Operation
 • Electronic Archives
 • Protection of Personal Data
 • Protection of Intellectual Property
 • Contracts in the Area of Information Systems
 • Computer Criminal
 • Computer Evidence
 • Court Jurisdiction in Electronic Business Operation
 • Electronic Settling of Disputes

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Drakulić, M., Osnovi Kompjuterskog prava, Beograd, DOPIS, 1995.
 • Berčič, B., Čebulj J.: Informacijsko pravo, v pripravi, Fakulteta za Upravo
 • Bainbridge,D: Introduction to Computer Law, Fourth Edition, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, 2000
 • Čebulj, J.: Varstvo informacijske zasebnosti v Evropi in Sloveniji. Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 34. knjiga, Ljubljana 1992
 • Makarovič, B et al: Internet in pravo Izbrane teme s komentarjem Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Založba Pasadena, 2001

b) dodatna literatura in viri

 • Drakulić R., Drakulić M., eUPRAVA - PROBLEMI I REGULACIJA, Zbornik radova SYMORG 04, Zlatibor, 2002., str. 531-536
 • Drakulić M., Drakulić R., LOCAL GOVERNMENT ONLINE - LEGAL DILEMMAS, Proceedings of 5th "Toulon - Verona" Conference: Quality in Services - Higher Education; Health Care; Local Government, Lisbon, Portugal, 2002., br. str 8.
 • Drakulić M., Drakulić R., E-COMMERCE AND ORGANIZED CRIME, Proceeding of Abstracts EURO XIX Conference, Istanbul, 2003., str. 193.8.
 • Drakulić R., Drakulić M., LOCAL E-GOVRNMENT AND ATTACKS, Proceedings of 6th "Toulon - Verona" Conference: Quality in Services - Higher Education; Health Care; Local Government, Oviedo, Spain, 2003., str. 353-361.
 • Drakulić, M., Drakulić, R., eADMINISTRATION AND "SMELL OF CORRUPTION", Proceedings of 7th "Toulon - Verona" Conference: Quality in Services - Higher Education; Health Care; Local Government, Toulon, France, 2004., str. 213-218.
 • Drakulić, M., Drakulić, R., eUPRAVA, ePARTICIPACIJA I RIZICI, SYMORG '04, Zlatibor, 2004., br. str.
 • Drakulić R., Drakulić M., Nikodijević A., e-ADMINISTRATION CULTURE IN LOCAL GOVERNMENT, Proceedings of 8th "Toulon - Verona" Conference: Quality in Services - Higher Education; Health Care; Local Government, Palermo, Italy, 2005., str. 228-232.
 • Čebulj, J: Varstvo osebnih podatkov v praksi Ustavnega sodišča. V: VIII:
 • Dnevi slovenske uprave. Zbornik referatov. Visoka upravna šola. Portorož, 27.-29. september 2001. Str. 77-85
 • Toplišek, J: Elektronsko poslovanje, Založba Atlantis, Ljubljana 1998
 • Patru, P , Šinigoj, A, Berčič, B et al: Ukrepi v primeru informacijskih nesreč, Šempeter pri Gorici : Inštitut IZIV, 2003

6. Obveznost študentov

Obvezna udeležba na predavanjih ter izdelava in zagovor seminarske naloge.

7. Metode učenja in poučevanja

Predavanja: 3 ure tedensko

Vaje: 2 uri tedensko. Vaje omogočajo poglabljanje snovi s spoznavanjem in uporabo posameznih virov upravnega prava ter z obravnavo konkretnih upravnosodnih in ustavnosodnih primerov. Potekajo v obliki predstavitve rešitve, ki jo o posameznem primeru s prejšnjih vaj pripravi ožja skupina študentk oziroma študentov, ter razprave o predstavljeni rešitvi. Posamezni študent oziroma študentka mora sodelovati pri izdelavi in predstavitvi rešitve vsaj enega primera, da lahko pristopi k izpitu.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Znanje in razumevanje: pokaže znanje in razumevanje na področju študija, pri čemer obvlada temeljne zakonitosti in tehnike upravnopravnega delovanja uprave, potrebne za pravilno in zakonito izvrševanje njenih funkcij. Seznanjen je z novostmi na področju študija.

Uporaba znanja in razumevanja: zna uporabiti pridobljeno znanje in razumevanje na profesionalen način v svojem delu ali poklicu in je zmožen reševati probleme s področja upravnopravnega dela in rešitve argumentirati.

Presojanje: sposoben je zbrati potrebne podatke oziroma informacije, potrebne za oblikovanje predlogov rešitev in ob tehtanju različnih vrednot poiskati ustrezne normativne rešitve.

Sporočanje: sposoben je komunicirati na svojem področju tako s strokovnjaki s tega področja kot tudi z laiki.

Učne spretnosti: ima razvite učne spretnosti; lahko se strokovno izpopolnjuje in nadaljuje študij z visoko stopnjo samostojnosti.

9. Oblike preverjanja znanja

Preizkus znanja se sestoji iz pisnega izpita in pisne seminarske naloge.

Oblika preverjanja znanja je pisni izpit. Pozitivni rezultat je 45 točk od 80: 45-51: zd(6); 52-58: db(7); 59-66: pd(8); 67-73: pd(9) in 74-80: odl(10).