522 Metode raziskovanja v upravi

522 Metode raziskovanja v upravi

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur:40
 • Nosilec: dr. Srečko Devjak

1. Namen predmeta

Namen predmeta je seznaniti študente s področjem vrednotenja pojavov v upravi. Študentje spoznajo pomembnejše sodobne metode znanstvenega raziskovanja v javni upravi. Vsebina predmeta je sestavljena tako, da študente seznani s pristopi analiziranja obstoječega načina delovanja kot vrednotenje ustreznosti načrtovanega delovanja ali razvoja pojavov. Vključene bodo vsebine, ki so uporabne tako v procesu analiziranja množičnega izvajanja storitev kot pri vrednotenju projektov.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet je metodološki in je osnova za opravljanje empiričnih kvalitativnih in kvantitativnih raziskav ter raziskovalnih ali razvojnih projektov. Kot tak je povezan s vsemi predmeti, in obveznostmi študentov, kjer se bodo te vrste aktivnosti izvajale.

3. Vsebina predmeta

 • Opredelitev področja , kvalitativne in kvantitativne raziskave
 • Statistične metode pri raziskavah v upravi:
 • Empirične raziskave
 • Analize projektov:
 • Metode Cost - benefit analiza:
 • Druge metode za analize v upravi glede na interes slušateljev

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Definition of the Area, Qualitative and Quantitative Research
 • Statistical Research Methods in Administration
 • Empirical Methods
 • Project Analyses
 • Cost-Benefit Analysis Methods
 • Other Analysis Methods in Administration

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Coombs, H., M.: Public Sector Financial Management, Chapman&Hall, London, 1994.
 • Kendrick T.: Identifying and Managing Project Risk, AMACOM, New York, 2003
 • Lucey, T.: Quantitative Techniques, Letts Educational, Aldine Place, London, 1997
 • Sagadin, J. Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja. I. del. Ljubljana, 1977.
 • Toš,N., Hafner-Fink,M.: Metode družboslovnega raziskovanja, FDV Ljubljana, 1998.

b) dodatna literatura in viri

 • Cook, S.: Practical Benchmarking. Kogan Page, London,1995.
 • Devjak, S.: Kvantitativne metode za analize v upravi. 1. ponatis. Ljubljana: Visoka upravna šola, 2002.
 • Dimovski, V., Penger, S., Škerlavaj, M.: Metode raziskovalnega dela, I.del., Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2002.
 • Newell M. W.: Project Management Professional, AMACOM, New York, 2002.
 • Dodatna literatura bo podana vsako leto sproti, na predavanji in seminarjih.

6. Obveznost študentov

Študentje izdelajo in predstavijo empirično raziskavo v katero vključijo uporabo primernih kvantitativnih metod.

7. Metode učenja in poučevanja

Predavanja:

 • osnovne značilnosti in strukture kvantitativnih in kvalitativnih raziskavah, splošne metode raziskovalnega dela, ankete
 • statistične metode pri raziskavah: vzorčenje (ocenjevanje parametrov in preizkušanje hipotez), korelacijske analize, napovedovanje razvoja pojavov,
 • empirične raziskave: hipoteza, načrt, ocenjevalna lestvica, izvedba, analiza in interpretacija in predlogi
 • projektni pristop pri razvojno raziskovalnih projektih: cilji, model, organizacija, controlling
 • model cost benefit analize in optimiranje rezultatov projekta ali programa projektov

Seminar:

 • oblikovanje raziskovalnih vprašanj,
 • oblikovanje načrtov raziskave,
 • organiziranje in vodenje projektnega dela (projekt, cilji, tim,..)
 • Raziskave: primeri izdelave različnih raziskav, delo v skupinah ter predstavitve primerov raziskav in diskusija. Evalviranje projektnega pristopa.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Študent:

 • spozna osnovne metode kvalitativnih in kvantitativnih raziskav,
 • pripravi program manjše empirične raziskave in opredeli namen ter faze izvedbe,
 • določi in uporablja raziskovalne metode, definira raziskovalna vprašanja, določa potek raziskave, jo izvedbe in interpretira dobljene rezultate,
 • je sposoben izvesti presojo ustreznosti poteka raziskave in uporabljenih metod v zvezi z relevantnostjo rezultatov,
 • oblikuje in objava raziskovalne rezultate v obliki, ki omogoča razumevanje in preverjanje rezultatov raziskave, in so sprejemljivi za objave v relevantnih publikacijah
 • osvoji osnove raziskovalnega dela, potrebne za pridobivanje in izvajanje raziskav v javnem sektorju,
 • osvoji osnove vodenja raziskovalnega projekta in tima, koordinacije med projekti in med timi,
 • uspešno sodeluje v procesu timskega dela, ki je potrebno pri izvajanju kompleksnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ter ovrednoti timski proces dela.

 

9. Oblike preverjanja znanja

Empirična raziskava v obliki seminarske naloge z ustnim zagovorom, ustni izpit.