521 Institucije in mehanizmi javnega financiranja

521 Institucije in mehanizmi javnega financiranja

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur:40
 • Nosilec: dr. Maja Klun

1. Namen predmeta

Poglobljena obravnava instrumentov, mehanizmov in institucij javnih financ s poudarkom na upravljalskih procesih v izvajanju ekonomske politike. Institucije javnega sektorja s svojimi mehanizmi in politiko neposredno ali posredno preusmerjajo več kot 45% bruto domačega proizvoda (BDP), zato je učinkovita zasnova javnih financ in upravljanje s temi sredstvi nujen pogoj splošne gospodarske in družbene učinkovitosti. Predmet predpostavlja osnovno predhodno poznavanje temeljev ekonomije, sistema javnih prihodkov in ekonomike javnega sektorja. Uvajanje študentov v raziskovalno delo na področju javnih financ.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje z Ekonomiko javne izbire.

3. Vsebina predmeta

 • Javni sektor
 • Javne finance in javna uprava
 • Financiranje javnega sektorja
 • Javni izdatki
 • Javnofinančno upravljanje
 • Možnosti razvoja javnega sektorja v Sloveniji

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Public Sector
 • Public Finances and Public Administration
 • Public Sector Financing
 • Public Expenditure
 • Management of Public Finances
 • Perspectives for the Development of Public Sector in Slovenia

5. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Kranjec, M.: Davki in proračun, Fakulteta za upravo, Ljubljana , 2003.
 • Musgrave, A. R. in Musgrave, P. B. :Public Finance in Theory and Practice, 5. izdaja, McGraw Hill, 1989.
 • Stiglitz, J.: (2000): Economics of the Public Sector, W. W. Norton & Copmany.
 • Palmer, B. in Butt, H.: Value for Money in the Public Sector, Basil Blackwell, 1985.
 • Zakonodaja s področja davkov, proračuna, davčnega postopka in davčne uprave (podrobnejši seznam na predavanjih).
 • Članki za posamezna področja javnofinančnih prihodkov in odhodkov (seznam na predavanjih).

b) dodatna literatura in viri

 • Stanovnik, T.: Javne finance, Ekonomska fakulteta, Ljubljana , 2002.
 • Niskanen, W.: Bureaucracy and Representative Government, Aldine Publishing, 1971.
 • Rosen, H. Public finance. 6. izdaja, McGraw Hill, 2002.
 • Spletne strani MF in EU.

6. Obveznost študentov

Sodelovanje na predavanjih in diskusijah, izdelava seminarske naloge; sposobnost branja tuje literature.

7. Metode učenja in poučevanja

Predavanja, seminar.

V okviru seminarja se študentje spoznajo s pripravo seminarske naloge, njene analize, izdelave ter predstavitve.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Študent zna uporabiti pridobljeno znanje in razumevanje na profesionalen način v svojem delu ali poklicu in je zmožen reševati probleme s področja upravnopravnega dela in rešitve argumentirati. Sposoben je zbrati potrebne podatke in ob tehtanju različnih vrednot poiskati ustrezne normativne rešitve. Sposoben je komunicirati na svojem področju tako s strokovnjaki s tega področja kot tudi z laiki.

9. Oblike preverjanja znanja

Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je izdelana seminarska naloga.