520 Ekonomika javne izbire

520 Ekonomika javne izbire

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 40
 • Nosilec: dr. Stanka Setnikar Cankar

1. Namen predmeta

Seznanitev s teoretičnimi in praktičnimi vidiki teorije javne izbire (public choice), ki proučuje soodvisnosti med gospodarskim dogajanjem, družbenimi institucijami in političnimi odločitvami ter omogoča kvalitetnejše odločanje na družbeni in organizacijski ravni, upoštevajoč najnovejše ugotovitve teorije in različna nasprotja interesov. Predmet je usmerjen v spoznavanje aktualnih politično-ekonomskih in makroekonomskih problemov, iskanje vzrokov za njihov nastanek in ponujanje možnih rešitev za njihovo odpravo, s čimer nudi študentom precejšnjo mero razgledanosti in znanstvene kritičnosti.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Ekonomika javne izbire se povezuje s predmeti na upravno-ekonomski smeri ter s predmetom Primerjalna javna uprava.

3. Vsebina predmeta

 • Spoznanja nove politične ekonomije
 • Teorija družbene izbire
 • Pozitivna teorija javne izbire
 • Ekonomski problemi v družbi
 • Ekonomska regulacija
 • Nova institucionalna ekonomija
 • Teorija institucionalnih sprememb

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Findings of New Political Economy
 • Public Choice Theory
 • Positive Public Choice Theory
 • Economic Problems in the Society
 • Economic Regulation
 • New Institutional Economy
 • Theory of Institutional Changes

5. Študijska literatura in viri

 • North Douglas C.: Institucionalne spremembe in ekonomska uspešnost, Ljubljana, Krtina, 1997
 • Tullock Gordon: Družbena dilema, Ljubljana, Krtina, 1996
 • Setnikar-Cankar, et.al.: Ekonomika javnega sektorja, Ljubljana, Fakulteta za upravo, 2003.
 • Gilpin R.: Global Political Economy. Princeton: Princeton University Press, 2001.
 • Bailey Stephen J., Public Sector Economic, Macmillan, London, 2002.
 • Setnikar-Cankar, Stanka, Pevcin, Primož. Public administration reform through the abolishment of administrative barriers to investment - fostering the internationalisation of the Slovenian economy. V: EU enlargement in a changing world - challenges for development cooperation in the 21st century : 10th EADI General Conference. Bonn: EADI, 2003, 13 str.
 • Setnikar-Cankar, Stanka. Reforming the public sector - the anti-bureaucracy programme in Slovenia. v: Montanheiro, Luiz (ur.), Ochojski, Artur (ur.), Kuźnik, Florian (ur.). Public and private sector partnership : sustainable success. Sheffield: Sheffield Hallam University, 2003, str. 415-429.
 • Setnikar-Cankar, Stanka. Delitev pristojnosti in finančnih virov pri zagotavljanju javnih storitev. Javna uprava, 2003, let. 39, št. 1, str. 25-44.

6. Obveznost študentov

Sodelovanje na predavanjih in izdelava raziskovalnega seminarja.

7. Metode učenja in poučevanja

Študentje bodo prisostvovali na predstavitvah aktualnih primerov iz prakse, ki jih bodo predstavili izkušeni strokovnjaki. V okviru raziskovalne skupine bodo izdelali seminarsko nalogo, ki bo obarvana znanstveno-raziskovalno. Seminarsko nalogo bodo oddali in javno predstavili pred kolegi.

S pomočjo elektronske klepetalnice bodo lahko spremljali zanimive dogodke in aktualne primere, tako domače kot tudi tuje.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

S pomočjo pridobljenega znanja bodo študentje sposobni strokovnega razumevanja primerov in prakse. Interdisciplinarni način študija omogoča študentom, da se usposobijo za učinkovito in varno delo v praksi. Znanstvena analiza izbranih strokovnih vprašanj študentom vzpodbudi zanimanje za odkrivanje novih, vedno bolj zahtevnih spoznanj na predmetnem področju. Seminarski način študija študentom pa jim omogoča seznanitev z metodologijo raziskovanja na obravnavanem področju ter jih spodbuja k načrtovanju veščine govorništva.

9. Oblike preverjanja znanja

Vključenost v raziskovalno skupino. Izdelava seminarske naloge.
Ustni izpit.