519 E-uprava

519 E-uprava

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 30
 • Nosilec: dr. Mirko Vintar

1. Namen predmeta

Razvoj tako imenovane e-uprave predstavlja enega največjih izzivov pri nadaljnjem razvoju upravnih sistemov na začetku tega stoletja. Gre za globoke spremembe v organizaciji, strukturi in načinu delovanja uprave, ki še zdaleč nimajo le tehnološke dimenzije, pač pa poudarjeno normativno, organizacijsko in procesno. Namen predmeta je predstaviti študentom večdimenzionalnost procesa razvoja e-uprave, globino in glavne značilnosti pričakovanih sprememb. Študentje se bodo poleg teoretičnih osnov seznanili tudi z osnovnim raziskovalnim instrumentarijem, ki ga imamo na voljo za proučevanje fenomena e-uprave ter glavnimi raziskovalnimi projekti, ki so v teku v okviru EU.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje z Upravnim procesom ter predmeti na upravno-informacijski smeri.

3. Vsebina predmeta

 • Informatizacija uprave
 • Sistemski vidiki razvoja e-uprave
 • Tehnološki vidiki
 • Normativni vidiki
 • Organizacijski in procesni vidiki
 • E-uprava v EU in v Sloveniji
 • Raziskovalno-razvojni projekti na področju e-uprave 

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Informatisation of administration
 • Systemic aspects in the development of e-administration
 • Technological aspects
 • Normative aspects
 • Organisational and process aspects
 • E-administration in the EU and Slovenia
 • Research and development projects in e-administration

5. Študijska literatura in viri

 • Boar, B.H. Strategic Thinking for Information Technology, John Wiley and Sons, New York, 1997.
 • E-uprava, tematska številka revije Uporabna informatika, št.4 letnik 9.
  Kričej, Dušan - avtor , Silič, Marin - avtor dodatnega besedila, E-uprava na dlani, Ljubljana : Pasadena, 2002 ( www.pasadena.si/knjigarna/ knjiga.asp?id=20545).
 • Kunstelj, M., Leben, A., Vintar, M.(2002). Influencs of information technology on the quality of public services. V: Caddy, J. (ur.), Vintar, M. (ur.). Building better quality administration for the public : case studies from Central and Eastern Europe. Bratislava: NISPAcee, 2002, str. 199-218.ISBN 80-89013-07-4
 • Modra knjiga - Slovenija kot informacijska družba. Uporabna informatika, Marec 2000.
 • Strategije e-poslovanja v javni upravi za obdobje od leta 2001 do leta 2004. URL="http://www.gov.si/cvi/SEP-dv.pdf ". 7.2.2001.
 • TURBAN, E., E. MC LEAN, J. WETHERBE. Information Technology for Management, John Wiley and Sons Inc., New York, 1999
 • Tematska številka revije Uporabna informatika na temo 'Evropa in globalna informacijska družba', letnik II, štev. 4, 1994
 • Tematska številka revije Uporabna informatika na temo 'elektronsko poslovanje', letnik VII, štev. 4, 1999
 • Trauner, Gudrun, E-government: information and communication technology in public administration, International Institute of Administrative Sciences, Brussels, 2002.
 • Vintar, M., Dečman, M., Kunstelj, M. (2001). The use of ICT in the public sector and its influence on communication with citizens in Slovenia. V:
 • Smithson, S. (ur.), Gričar, J. (ur.), Podlogar, M. (ur.), Avgerinou, S. (ur.). Global co-operation in the new millennium : proceedings. Vol. 1-2. Kranj: Moderna organizacija, 2001, str. 923-934, ilustr. ISBN 961-232-121-3
 • Vintar, M., Leben, A. (2002). The concepts of an active life-event public portal: Mirko Vintar, Anamarija Leben. Lect. notes comput. sci., 2002, št. 2456, str. 383-390, ilustr. ISSN 0302-9743
 • Vintar, M. (2002). E-Government in Slowenien: Jumbo-Jet vor dem Abflug. Verwalt. Manag., 2002, let. 8, št. , str. 228-233, ilustr. ISSN 0947-9856
 • Vintar, M., Dečman, M., Kunstelj, M., Leben, A.. The influence of ICT on the organisation and functioning of the public sector in Slovenia. V: Salminen, A. (ur.). Governing networks : EGPA yearbook , (International Institute oa Administrative Sciences Monographs, Vol. 22). Amsterdam [etc.]: IOS Press: Ohmsha, 2003, str. 171-190, ilustr. [COBISS.SI-ID 1531054]
 • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ( ZEPEP). Ur list RS, št. 57/2000.
 • Zbornik posvetovanja 'Dnevi slovenske uprave', Portorož, 1999, 2000, 2001
 • Zbornik znanstvenih razprav Visoke upravne šole, VUŠ, 2001
  Zborniki posvetovanja 'INDO'
 • Wysocki , K.R. in R. L. DeMIchiell. Managing Information Across the Enterprise, John Wiley and Sons Inc., New York, 1997

6. Obveznost študentov

Izdelava ter zagovor seminarske naloge izdelane na osnovi izvedene raziskave.

7. Metode učenja in poučevanja

Dve tretjini predavanj je namenjenih obravnavi snovi, ena tretjina pa prikazu znanja na konkretnih primerih oziroma analizi primerov iz prakse ter njihovi oceni. Študentje bodo prisostvovali na predstavitvah aktualnih primerov iz prakse, ki jih bodo predstavili izkušeni strokovnjaki iz praske. V okviru raziskovalne skupine bodo izdelali seminarsko nalogo, ki bo obarvana znanstveno-raziskovalno. Seminarsko nalogo bodo oddali in javno predstavili pred kolegi.

S pomočjo elektronske klepetalnice bodo lahko spremljali zanimive dogodke in aktualne primere, tako domače kot tudi tuje.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Študentje bodo poglobili predvsem teoretično znanje in razumevanje e-uprave, kot nadgradnjo znanja pridobljenega skozi prvo stopnjo izobraževanja. Usposobili se bodo za samostojno uporabo tega znanja pri reševanju najzahtevnejših problemov v upravi na obravnavanem področju ter razvijanje novega znanja na teh osnovah. Sposobni so povezovati pridobljeno znanje z drugimi tematskimi področji, ga posredovati naprej in uporabljati samostojnem raziskovanju.

Interdisciplinaren način študija bo študentom omogočil, da se usposobijo za učinkovito in varno delo v praksi.

9. Oblike preverjanja znanja

Vključenost v raziskave obravnavanega področja. Izdelava seminarske naloge -javna predstavitev.

Ustni izpit.