518 Človeški viri v javni upravi

518 Človeški viri v javni upravi

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur:40
 • Nosilec: prof. dr. Mihael Brejc

1. Namen predmeta

Sodobna demokratična družba namenja veliko pozornosti razvijanju človeških virov. Zato bodo študentje spoznali temeljne vsebine tega področja v javni upravi, s tem, da bodo pri vsakem vsebinskem sklopu primerjali slovensko ureditev z ureditvijo v nekaterih državah Evropske unije. S tem želimo doseči, da bi študentje razumeli bistvene značilnosti ravnanja s človeškimi viri, njegovo evropsko perspektivo, procese spreminjanja tega področja v EU in nujnost nastajanja novih organizacijskih oblik ter nove pristope pri ravnanju s človeškimi viri in bili sposobni aktivnega vključevanja v raziskovalno delo na tem področju.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se povezuje z Primerjalno javno upravo ter predmeti na upravno-pravni smeri.

3. Vsebina predmeta

 • Ravnanje s človeškimi viri
 • Proces zaposlovanja v javni upravi
 • Motivacija in zadovoljstvo z delom
 • Izobraževanje in razvoj zaposlenih
 • Etika v javni upravi
 • Komuniciranje v javni upravi
 • Ravnanje s človeškimi viri v prihodnosti

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Human Resources Treatment
 • The Employment Process in Public Administration
 • Motivation and Work Satisfaction
 • Human Resources Development
 • Ethics in Public Administration
 • Communication in Public Administration
 • Human Resources Management for the Future

5. Študijska literatura in viri

 • Sparrow, P., Hiltrop, J. M.: European Human Resource Management in Transition, Prentice Hall 1994.
 • Brejc, M.: Ljudje in organizacija v javni upravi, Univerza v Ljubljani, Visoka upravna šola Ljubljana 2000.
 • Zbornik znanstvenih razprav 2001, Univerza v Ljubljani, Visoka upravna šola Ljubljana 2001.
 • Ettl, H.: Report on progres on the implementation of the Joint Assesment Papers on employment policies in candidate countries, European Parliament (2003/2105).
 • Dodatna literatura za posamezna poglavja bo posredovana študentom na predavanjih.

6. Obveznost študentov

Prisotnost na predavanjih in seminarjih je obvezna zaradi načina obravnave snovi in nujne aktivne udeležbe študentov.

V času predavanj študentje izberejo temo izpitne naloge, ki izhaja iz programa predmeta in hkrati pomeni proučevanje konkretnega primera v njihovem okolju.

7. Metode učenja in poučevanja

Na predavanjih študentje spoznajo teoretske osnove področja in pridobijo in poglobijo metodološka znanja za izvedbo raziskave, ki je osnova za izpitno nalogo.

V okviru raziskave študentje izvedejo skupinsko predstavitev raziskave in njena spoznanja.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Znanje in razumevanje

Na tej stopnji mora študent pri ikzdelavi izpitne raziskovalne naloge izkazati sposobnost povezovanja znanja, pridobljenega na 1 stopnji z znanji pridobljenimi na 2 stopnji.

Uporaba znanja in razumevanje

V konkretnem(delovnem) okolju je študent sposoben identificirati in opredeliti organizacijski problem, ki ga je treba rešiti.

Presojanje

Študent je sposoben proučevati izbrani organizacijski problem v njegovem neposrednem okolju, pri čemer pa upošteva zahteve sistemsko analitičnega pristopa in kontingenčne teorije.

Sporočanje

Študent je sposoben jasno in pregledno predstaviti rezultate svojega raziskovanja.

Učne spretnosti

Študent je sposoben samostojnega proučevanja zahtevnih strokovnih in znanstvenih virov.

9. Oblike preverjanja znanja

Seminarska naloga z zagovorom ter pisna izpitna naloga.