517 Primerjalna javna uprava

517 Primerjalna javna uprava

 • Vrsta programa: magistrski študijski program Uprava
 • 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur:40
 • Nosilec: dr. Gregor Virant, dr. Bojan Bugarič

1. Namen predmeta

Namen predmeta je seznaniti slušatelje z javnimi upravami držav članic Evropske unije in nekaterih drugih držav (npr. ZDA). Primerjalni pogled je pomemben za razumevanje slovenskega sistema javne uprave in njenega razvoja ter uvajanja študentov v znanstveno obravnavanje tega področja. Podan bo pregled načel delovanja javnih uprav, funkcij, organizacijske strukture in razmerij, procesov in uslužbenskih sistemov. Prikazan bo trend harmonizacije upravnih sistemov, ki ga povzroča razvoj t.i. enotnega upravnega prostora v Evropski uniji. Poseben poudarek bo dan razvojnim trendom na področju upravljanja kakovosti, inovativnih upravnih storitev, poenostavljanja postopkov in e-uprave, pri čemer bodo prikazani uspešni primeri.

2. Povezanost programa z drugimi programi

Predmet se med obveznimi predmeti povezuje z Upravnim procesom.

3. Vsebina predmeta

 • Načela delovanja sodobnih javnih uprav
 • Funkcije javnih uprav
 • Organizacijska struktura javnih uprav
 • Centralni upravni sistemi
 • Privatizacija upravnih funkcij
 • Uslužbenski sistemi
 • Razvojni trendi javnih uprav

4. Kratka vsebina predmeta v angleškem jeziku

 • Principles of the Operation of Modern Public Administrations
 • Functions of Public Administrations
 • Organisational Structure of Public Administrations
 • Central Administrative Systems
 • Privatisation of Administrative Functions
 • Employee Systems
 • Development Trends of Public Administrations

5. Študijska literatura in viri

 • Bekke, Perry, Toonen: Civil Service Systems in Comparative Perspective, Indiana University Press, 1996.
 • An Introduction to French Administrstion, Institut international d'administration publique, Paris, 1996.
 • Auby, Auby: Institutions administratives (organisation generale, fonction publique), Dalloz, Paris, 1996.
 • Ziller: Administrations comparees, Montchrestien, 1993.
 • Bach et al.: Public Service Employment Relations in Europe, Routledge, 1999.
 • Cardona: Organisation of the Public Administration, Sigma, 2002.
 • C.A.F. - Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju (prevod in priredba), Urad za organizacijo in razvoj uprave, 2003.
 • From Red Tape to Smart Tape - Administrative Simplifications in OECD Countries, OECD Report, 2003.

6. Obveznost študentov

Študent mora pripraviti seminarsko nalogo v obsegu 15 do 20 strani, ki zajema primerjalni pregled določene tematike, ki ustreza vsebini predmeta, v najmanj treh državah članicah Evropske unije.

7. Metode učenja in poučevanja

 • Na predavanjih študentje spoznajo teoretske osnove področja in pridobijo in poglobijo metodološka znanja za izvedbo raziskave, ki je osnova za izpitno nalogo.
 • Študentje predstavijo rešitve raziskovalnega projekta ter samo analizo raziskave.

8. Splošne in predmetno specifične kompetence

Študent na tej stopnji pokaže znanje, ki ga je osvojil na prvi stopnji. Pokaže kako je sposoben identificirati in opredeliti organizacijski problem, ki se pojavi na konkretnem delovnem mestu. Organizacijski problem mora biti sposoben kritično analizirati ter ga s pomočjo ustreznega pristopa učinkovito rešiti, Na tej stopnji študent pridobi vsa bistvena in predvsem popolna znanja, ki mu omogočajo samostojno delo.

9. Oblike preverjanja znanja

Izdelava seminarske naloge in pisni izpit.