1632 Diplomsko delo

1632 Diplomsko delo

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 10 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Druge oblike študija: 5
 • Samostojno delo: 295
 • Nosilec: Nosilci in izvajalci predmetov na študijskem programu

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 3. letnik, opravljenih skupno najmanj 130 ECTS.

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Cilj diplomskega dela je spodbuditi samostojno znanstveno raziskovalno in strokovno delo študenta, v katerem pokaže, da je sposoben celovite kritične obdelave izbrane teme in razprave o njej.
 • Pri tem se študent usposobi za dokazovanje ali zavrnitev postavljene teze, obvlada iskanje in uporabo ustreznih primarnih virov in strokovne literature ter zna argumentirati svojo tezo.

Kompetence:

 • sposobnost prepoznavanja problemov
 • uporaba in obvladovanje različnih teoretskih konceptov in metodoloških pristopov pri ukvarjanju z izbrano problematiko;
 • zmožnost uporabe znanj, pridobljenih med študijem;
 • sposobnost iskanja in pridobivanja ter analize in sinteze virov in strokovne literature;
 • sposobnost kritičnega pretehtavanja argumentov za in proti uporabi določenega koncepta, teorije ali empiričnega pristopa;
 • obvladovanje raziskovalnih metod
 • sposobnost načrtovanja raziskave in organizacije dela ter časa;
 • sposobnost sinteze raziskovalnih rezultatov in spoznanj;
 • spodobnost javne predstavitve izsledkov raziskave in argumentirane diskusije o izsledkih raziskave.

2. Vsebina predmeta

 • Priprava dispozicije in naslova dela v dogovoru z izbranim mentorjem in na podlagi razpisanih tem.
 • Prepoznavanje, iskanje, zbiranje in študij slovenske in tuje literature in virov ter priprava teoretičnega dela.
 • Izvedba raziskave ter priprava raziskovalnega dela.
 • Poročanje o rezultatih raziskave in priprava ugotovitev, predlogov izboljšav, zaključkov.
 • Stalna komunikacija in sodelovanje z mentorjem.
 • Javni zagovor diplomskega dela.

3. Temeljna literatura in viri

 • Izbor literature se prilagaja izbrani temi.
 • Pravilnik o diplomskem in magistrskem delu Fakultete za upravo.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent bo:

 • sposoben prepoznati problem, poiskati in preučiti zanj relevantne vire in literaturo ter pridobiti podatke za izvedbo raziskave:
 • znal izbrati ustrezno raziskovalno metodo, izvesti raziskavo in kritično poročati o rezultatih:
 • zmožen sodelovanja z mentorjem in drugimi deležniki:
 • znal povezovati znanja, pridobljena med študijem:
 • znal pisno oblikovati, strukturirati in urediti daljše besedilo s pomočjo modernih informacijskih orodij;
 • znal na javnem nastopu predstaviti glavne ugotovitve raziskave;
 • sposoben uporabiti posamezne metodološke pristope in uporabiti primerne znanstveno-raziskovalne metode dela.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Mentorsko vodeno samostojno delo.
 • Konzultacije z mentorjem.

6. Načini ocenjevanja

 • Ocena diplomskega dela in zagovora (100 %)