1616 Ekonomika javnih podjetij in zavodov

1616 Ekonomika javnih podjetij in zavodov

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: mag. Veronika Petkovšek

 

1. Cilji in kompetence

Študent

 • Prepozna razlike v delovanju zasebnih, javnih, pridobitnih in nepridobitnih organizacij,
 • Loči zgodovinske, zakonske, politične in družbeno-ekonomske dejavnike, ki vplivajo na delovanje javnih podjetij, zavodov in nepridobitnih organizacij,
 • Uporabi pridobljena znanja za potrebe evalvacije uspešnosti poslovanja podjetja oziroma zavoda,
 • Reši konkreten poslovni problem v izbrani organizaciji,
 • Utemelji bistvo gospodarjenja in načrtovanja poslovanja v organizaciji.

Kompetence

 • razumevanje teorije in prakse delovanja podjetja kot osnovnega mikroekonomskega oz. poslovnega sistema in s tem sposobnost analitične presoje na področjih organizacije in menedžmenta;
 • sposobnost poznavanja poslovne ekonomike in njenih temeljnih zakonitosti,
 • razumevanje mikroekonomskih tehnik za načrtovanje, organiziranje in financiranje delovanja podjetij, zavodov ter ostalih neprofitnih organizacij,
 • sposobnost razložiti in strokovno argumentirati primere in dogajanja na področju poslovnih ved v povezavi z delovanjem javnih podjetij in zavodov,
 • sposobnost prepoznavanja, analize in reševanja problemov na področjih upravljanja v javnih podjetjih in zavodih.

 

2. Vsebina predmeta

 • Pojem in instrumentarij ekonomike podjetij in zavodov.
 • Opredelitev (javnih) podjetij in nepridobitnih organizacij.
 • Posebnosti poslovne ekonomike v javnem in nepridobitnem sektorju.
 • Lastninska razmerja in upravljanje in poslovodenje javnih in nepridobitnih organizacij.
 • Temeljni izkazi poslovanja podjetij in zavodov.
 • Produkcija in poslovni proces v organizacijah ter teorija firme.
 • Obvladovanje stroškov in kalkulacije.
 • Cenovna politika in regulatorni okvir.
 • Podjetniške finance in trošenje ter vezava sredstev.
 • Investicijska ekonomika v podjetjih in zavodih.
 • Strateško-poslovne odločitve v javnih podjetjih in nepridobitnih organizacijah.
 • Družbene politike in  pomen javnih podjetij in nepridobitnih organizacij.

 

3. Temeljna literatura in viri

 

 • PEVCIN, Primož. (2018). Menedžerska ekonomika v javnih in nepridobitnih organizacijah. Fakulteta za upravo, Ljubljana. 129 str.
 • PEČAR, Zdravko., GRAMC. Boris. (2005). Ekonomika javnih podjetij in javnih zavodov. Študijsko gradivo. Fakulteta za upravo, Ljubljana. 169 str.
 • Pevcin, Primož (2010). Ekonomika javnih podjetij in zavodov. Fakulteta za upravo, Ljubljana. 216 str.
 • Jones, Trefor (2004). Business economics and managerial decision making. Wiley, London. Izbrana poglavja iz teorije firme in strateškega odločanja v podjetju, 140 str.

4. Predvideni študijski rezultati

 • Študent pozna ekonomiko in finance v javnih podjetjih in zavodih. Študent razlikuje med podjetji in zavodi in je sposoben pojasniti pomen načrtovanja. Študent je zmožen, po zaključku predmeta, uporabiti tehnike in metode ekonomike za reševanje poslovnih oziroma investicijskih problemov. Študent je zmožen izračunati relevantne kategorije iz področja ekonomike poslovanja podjetij in zavodov. Študent je zmožen analizirati relevantne poslovne informacije in sintentizirati potrebne ukrepe za izboljšanje delovanja organizacije. Študent je zmožen vrednotiti mikroekonomske tehnike in njihove rezultate ter na podlagi tega povzeti in oceniti ter sporočiti potrebne ukrepe za rešitev problemske situacije in izboljšanje delovanja.

 

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit in/ali ustni izpit (lahko se opravi z dvema kolokvijema; pogoj: pozitivno opravljena oba kolokvija) (100 %)