1608 Računovodstvo

1608 Računovodstvo

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 45
 • Samostojno delo: 60
 • Nosilec: dr. Tatjana Jovanović

1. Cilji in kompetence

Cilji

 • Seznaniti študente z osnovnimi računovodskimi kategorijami
 • Seznaniti študente, da razumejo in uporabljajo tehniko dvostavnega knjigovodstva
 • Študente spodbuditi, da analizirajo  računovodske izkaze
 • Študentje razumejo posebnosti računovodenja v javnem in v zasebnem sektorju

Kompetence

 • Zmožnost prepoznavanja računovodskih kategorij na konkretnih primerih
 • Sposobnost prepoznati in knjigovodsko evidentirati poslovne dogodke
 • Obvladuje specifike posameznih računovodskih izkazov

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v računovodstvo
 • Pravne podlage in temeljna načela računovodenja v Sloveniji
 • Dvostavno knjigovodstvo
 • Temeljne gospodarske kategorije iz bilance stanja
 • Temeljne gospodarske kategorije iz izkaza poslovnega izida
 • Računovodski izkazi
 • Računovodska analiza
 • Stroškovno računovodstvo
 • Pomen in vloga finančnega managementa v organizacijah javnega sektorja
 • Posebnosti računovodstva v javnem sektorju
 • Računovodska poročila v javnem sektorju
 • Notranja in zunanja revizija v javnem sektorju

3. Temeljna literatura in viri

 • Hočevar Marko, Zaman Maja, Petrovič Jorg Kristijan: Osnove računovodstva gospodarskega in javnega sektorja.      Ljubljana: Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo, 2008
 • Zaman Groff Maja, Hočevar Marko, Igličar Aleksander: Temelji računovodstva. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2007
 • Boqui F.: Handbook of Governmental Accounting (Public Administration and Public Policy). Washington: CRC Press.

4. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • zna opredeliti strokovno disciplino, osnovne ekonomske oz. računovodske kategorije ter razliko med obračunskih in načelom denarnega toka;
 • zna prepoznati in knjigovodsko evidentirati osnovne poslovne dogodke ter zaključiti poslovne knjige
 • zna sestaviti enostavno bilanco stanja in izkaz poslovnega izida
 • Zna razlikovati posebnosti računovodstva v javnem in v zasebnem sektorju
 • Zna razlikovati proračune in računovodske izkaze

5. Metode poučevanja in učenja

 • priprava študenta na predavanja (obvezno)
 • predavanje (obvezno)
 • priprava študenta na vaje (obvezno)
 • vaje (obvezno)
 • e-učenje

6. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit (100 %)